1-782/1

1-782/1

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

14 NOVEMBER 1997


Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen

(Ingediend door de heer Destexhe)


TOELICHTING


Het gebruik van zonnebanken houdt talrijke risico's in : oogkwalen zoals keratitis en cataract, optreden van huidkanker. Statistieken tonen aan dat jaarlijks in ons land ongeveer duizend nieuwe gevallen worden opgetekend en medici verwachten dat dit aantal in de komende jaren nog zal stijgen. Korte-termijnrisico's mogen evenmin uit het oog worden verloren : huidaandoeningen zoals roodheid, eczema, fotoallergische en fototoxische reacties bij gebruik van geneesmiddelen bijvoorbeeld.

Het aantal sterfgevallen door huidkanker is in de jaren tachtig bijna verdubbeld en sommige wetenschappers beweren dat, als de huidige tendens aanhoudt, melanoom na het jaar 2000 de belangrijkste doodsoorzaak zal worden in de westerse landen.

Men kan het gebruik van de zonnebank niet verbieden, maar het is van essentieel belang de gebruikers beter te informeren over de nefaste gevolgen ervan.

Reeds in juni 1996 stelde ik een schriftelijke vraag over het gebruik van zonnebanken aan de minister van Volksgezondheid en Pensioenen.

Ik heb overigens vastgesteld dat elke regelgeving op dit vlak ontbrak, met uitzondering van de Europese norm EN60335-2-57 : 1992 die in België van kracht is en wordt toegepast op toestellen ter behandeling van de huid via stralingen en die zijn uitgerust met ultraviolet- of infraroodstralers. Een norm dient echter als referentie en is niet verplicht toepasbaar.

Naar aanleiding van een enquête door het magazine « Test-gezondheid » waaruit bleek dat bijna alle 63 onderzochte zonnecentra een volstrekt stilzwijgen bewaarden over de korte- en langetermijngezondheidsrisico's, heb ik de minister in maart 1997 opnieuw ondervraagd en hem voorgesteld een minimale wetgeving uit te werken en een informatiecampagne te organiseren voor de gebruiker.

De minister heeft het advies gevraagd van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, die hem op 26 maart 1997 vijf concrete voorstellen heeft gedaan;

­ meer en betere informatie voor de gebruiker over de risico's;

­ een schriftelijke bevestiging van de gebruiker dat hij weet welke risico's hij loopt;

­ een jaarlijks onderzoek van de huid voor de gebruikers;

­ de uitwerking van een strikte regelgeving op dit vlak;

­ een geregelde controle van de zonnebanken.

De minister had toen beloofd de nodige maatregelen te nemen om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen en een sensibiliseringscampagne te voeren bij de gebruikers.

Het doel van mijn parlementaire interventies was de aandacht te vestigen op de nefaste gevolgen van het gebruik van zonnebanken. Ik dacht immers dat deze aangelegenheid bij koninklijk besluit zou worden geregeld.

Senator Philippe Charlier heeft een wetsvoorstel ingediend tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (Stuk Senaat, nr. 1-679/1). Dit voorstel is echter nogal ingewikkeld en bureaucratisch. Het is veeleer gericht op repressie dan op informatie.

Onderhavig wetsvoorstel heeft tot doel de exploitanten en klanten van zonnebanken te informeren over de voorzorgen die ze moeten nemen.

Alain DESTEXHE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Deze wet is van toepassing op elk zonnecentrum, met ingebrip van alle personen die instaan voor het dagelijks beheer van de zonnebanken.

Onder deze wet vallen niet de ziekenhuizen en dermatologische diensten waar gebruik wordt gemaakt van ultravioletstralen ter behandeling van bepaalde huidaandoeningen.

Art. 3

In elk zonnecentrum moet op een duidelijk zichtbare plaats een bord worden aangebracht waarop de volgende informatie is vermeld :

« Het gebruik van zonnebanken kan huidkanker veroorzaken. Het is daarom noodzakelijk :

1. een beschermende bril te dragen;

2. cosmeticaproducten te vermijden en geen zonnebrandcrèmes te gebruiken;

3. zich niet aan ultravioletstralen bloot te stellen wanneer men geneesmiddelen inneemt;

4. de tijd van blootstelling te beperken wanneer de huid op de zon reageert.

Het gebruik van een zonnebank is af te raden voor minderjarigen, zwangere vrouwen en personen met een bleke gelaatskleur en sproeten. »

Dit bord moet op minstens vijf meter afstand leesbaar zijn.

Art. 4

Exploitanten van zonnecentra mogen geen « bruinversnellende » producten of crèmes verkopen om aan te brengen vóór men de zonnebank gaat gebruiken.

Art. 5

De controle op de naleving van deze bepalingen kan te allen tijde worden uitgevoerd door een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, aangewezen door de Koning.

Het overtreden van de bepalingen van deze wet wordt gestraft met een geldboete waarvan de omvang bij koninklijk besluit zal worden vastgesteld.

Alain DESTEXHE.