1-177/1

1-177/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

23 NOVEMBER 1995


Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 12, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 (1)

(Ingediend door mevr. Milquet)


TOELICHTING


Bij de huidige stand van de wetgeving machtigt de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, de Raad om beslissingen te nemen bij wege van decreet.

Vˇˇr deze wet in werking trad, werden de bevoegdheden van de Raad bepaald door de wet van 10 juli 1973 die hem alleen een reglementaire bevoegdheid verleende (artikel 30). Wegens het bestaan van die bevoegdheid en het risico dat er geschillen konden rijzen, werd bij artikel 39 van de wet van 10 juli 1973 in artikel 12 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State een tweede lid ingevoegd, luidende : ź De afdeling administratie beslecht langs dezelfde weg de moeilijkheden betreffende de respectieve bevoegdheid van de Koning, van de Ministers en van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap. ╗

Het regelen van bevoegdheidsgeschillen tussen wetten en decreten (alsook ordonnanties voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) werd opgedragen aan het Arbitragehof (beroepen tot vernietiging en prejudiciŰle vragen, cf. wet van 28 juni 1983 en wet van 6 januari 1989).

Het Hof werd echter niet gemachtigd om bevoegdheidsgeschillen te regelen tussen de Raad van de Duitstalige Gemeenschap en de Koning of de Ministers. Nu is het zo dat de Raad sedert 1983 bij wege van decreet beslist en dus zijn vroegere reglementaire bevoegdheid niet meer uitoefent. Bijgevolg dreigen er geen nieuwe geschillen meer te rijzen tussen de Raad van de Duitstalige Gemeenschap enerzijds en de Koning of de Ministers anderzijds.

Dit voorstel wil daarom het tweede lid van artikel 12 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State opheffen.

JoŰlle MILQUET.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 12, tweede lid, van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State wordt opgeheven.

JoŰlle MILQUET.

(1) Dit wetsvoorstel werd in de Senaat reeds ingediend op 19 februari 1992, onder het nummer 190-1 (B.Z. 1991-1992).