1-237/1

1-237/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

26 JANUARI 1996


Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de anti-personenmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblée van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

(Ingediend door mevr. Lizin)


De Senaat,

Gelet op de wet van 9 maart 1995 betreffende anti-personenmijnen, valstrikmijnen en soortgelijke mechanismen, die het gebruik en de produktie van en de handel in anti-personenmijnen verbiedt;

Overwegende dat België het eerste land is dat een dergelijke wet heeft aangenomen, dat die wet een model is en dat de aanneming ervan moet worden aanbevolen aan de landen die in juli 1995 te Ottawa de resolutie van de parlementaire vergadering van de O.V.S.E. hebben ondertekend;

Overwegende dat de O.V.S.E. bevoegd is om de bij haar aangesloten landen relevante acties op dit terrein aan te bevelen, aangezien sommige onder hen nog gebruikers of importeurs zijn;

Vraagt aan zijn delegatie bij de O.V.S.E. om alle nuttige middelen aan te wenden met als doel :

1º de oprichting van een O.V.S.E.-agentschap dat ermee belast is, volgens de termen van de resolutie van juli 1995, de Staten aan te moedigen om het gebruik van, de handel in en de opslag van anti-personenmijnen te verbieden;

2º het verkrijgen van de lijst van de producenten van anti-personenmijnen;

3º de toezegging van de betrokken lid-staten van de O.V.S.E. in verband met mijnopruimingsoperaties op overheidsinitiatief;

4º de vorming van een O.V.S.E.-fonds voor slachtofferbehandeling.

Anne-Marie LIZIN.