1-228/1

1-228/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

17 JANUARI 1996


Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden

(Ingediend door de heer Foret en mevr. Cornet d'Elzius)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel strekt ertoe de provinciewet te wijzigen teneinde de wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie aan de provincieraadsleden te organiseren in het raam van de herwaardering van hun rol en van de bevoegdheden van de raad ten aanzien van de uitvoerende macht.

De provinciewet bepaalt weliswaar reeds dat elk provincieraadslid het recht heeft om zonder enige uitzondering alle stukken betreffende het bestuur van de provincie te raadplegen, maar de organisatie van actieve en doorlopende informatieverstrekking aan de raadsleden met betrekking tot de beslissingen die door de bestendige deputatie worden genomen, zou hen in staat stellen hun mandaat beter uit te oefenen.

Michel FORET.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 65 van de provinciewet wordt aangevuld met het volgende lid :

De provincieraadsleden ontvangen een afschrift van de agenda's van de vergaderingen van de bestendige deputatie in de week die volgt op die vergaderingen.

Michel FORET.
Christine CORNET D'ELZIUS.