1-161/1

1-161/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

17 NOVEMBER 1995


Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen

(Ingediend door de heer Destexhe)


TOELICHTING


Er zijn in de Kamer verschillende voorstellen ingediend die het referendum over federale of communautaire aangelegenheden mogelijk moeten maken.

Het referendum vormt een belangrijk onderdeel van het democratische ideaal. Het grote voordeel ervan is, dat het de burger de kans geeft een actieve rol te spelen : dank zij het referendum kan hij mee beslissen en is hij ook medeverantwoordelijk.

Om het referendum ook te kunnen invoeren voor het goedkeuren of wijzigen van internationale verdragen, in het bijzonder het verdrag tot oprichting van de Europese Unie, zou artikel 167 van de Grondwet moeten worden herzien.

Het voortzetten van de Europese eenmaking wordt een van de hoofddoeleinden van de Belgische buitenlandse politiek.

Door een referendum mogelijk te maken over de aangelegenheden in verband met de oprichting van de Europese Unie, zou men zowel het democratische karakter van de Unie als het vertrouwen van de burger in de Europese eenwording versterken.

De debatten naar aanleiding van de bekrachtiging van het verdrag over de Europese Unie en de referenda in Denemarken, Ierland en Frankrijk hebben aangetoond dat er in de Europese eenwording meer doorzichtigheid moet komen en dat het democratische karakter ervan moet worden versterkt. Nu al hebben verschillende landen de bekrachtiging van de resultaten van de intergouvernementele conferentie van 1996 (I.G.C.-96) gekoppeld aan de organisatie van een referendum.

Ook de Belgische burger zou de mogelijkheid moeten krijgen zich rechtstreeks uit te spreken over de verschillende stappen van de Europese Unie die uiteindelijk bepalend zijn voor hun toekomst.

Alain DESTEXHE.

VOORSTEL VAN VERKLARING


De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 167 van de Grondwet.

Alain DESTEXHE.