S. 4-1777 Dossierfiche                  

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet
Regering Y. Leterme II  

parlementszitting
tweekamerstelsel
vreemdelingenrecht
rechten van de mens
tuchtprocedure
verkiesbaarheid
Duitstalige Gemeenschap
decentralisatie
gehandicapte
zittingsduur
gewestvorming
scheiding tussen kerk en staat
eerbiediging van het privé-leven
kandidaat
advocaat
Eerste Kamer
judiciële hervorming
openbare veiligheid
strafverjaring
enquêtecommissie
persvrijheid
telefoon- en briefgeheim
institutionele hervorming
taalgroep
Rekenhof (België)
ontbinding van het Parlement
overheidsapparaat
minister
verzoekschrift
duurzame ontwikkeling
bevoegdheid van het Parlement
rechten van de verdediging
evocatie
plaatselijke overheid
grondwet
postdienst
rechtstreeks gekozen kamer
Handvest van de rechten van de mens
Grondwettelijk Hof (België)
universele dienst
indeling in kiesdistricten
magistraat
strafprocedure
telecommunicatie
constitutionele rechtspraak
parlementair onderzoek
herziening van de grondwet
geestelijkheid
gerechtszitting
Hoge Raad voor de Justitie
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
gemeente
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
rechtsbijstand
ratificatie van een overeenkomst
internationale rechtspraak
buitenlandse staatsburger
rechten van het individu
referendum
gewesten en gemeenschappen van België

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1777/1 4-1777/1 (PDF) Ontwerp tot verklaring herziening Grondwet 4/5/2010
4-1777/2 4-1777/2 (PDF) Amendementen 5/5/2010
4-1777/3 4-1777/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
4-1777/4 4-1777/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/5/2010
4-1777/5 4-1777/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2010   Indiening Doc. 4-1777/1 4-1777/1 (PDF)
4/5/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1777/5 4-1777/5 (PDF)
6/5/2010   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1777/5 4-1777/5 (PDF)
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/5/2010   Verzending naar commissie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
5/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Francis Delpérée
5/5/2010   Bespreking
5/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur
5/5/2010   Aanneming zonder amendering
5/5/2010   Vertrouwen rapporteur
6/5/2010   Voorgelegd door de Senaat ter bekendmaking
7/5/2010   Bekendmaking (25762-25769)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/2010, blz 25762-25769

Kruispuntbank van de wetgeving