S. 3-1986 Dossierfiche K. 51-2773

Ontwerp van programmawet (I)
Regering G. Verhofstadt II  

indirecte belasting
programmawet
BTW
belastingfraude
beslag op bezittingen
inning der belastingen
hypotheek
schuldvordering
garantie
opheffing van de zaak
gerechtsdeurwaarder
notaris
veiling
bank
spaarbank
fiscaal recht
inkomstenbelasting
financieel beroep
kredietinstelling
loonbelasting
huurovereenkomst
verwarming
belastingaftrek
broeikasgas
belasting van natuurlijke personen
verhuur van onroerend goed
energiebesparing
automobiel
voorziening tegen vervuiling
dieselmotor
luchtverontreiniging
verontreiniging door auto's
automobieluitrusting
verbetering van woningen
recht op huisvesting
rechtsregels volkshuisvesting
huisvesting
lage huur
criminaliteit
veiligheidsinrichting
brandbestrijding
misdaadbestrijding
diefstal
sociale bijdrage
overuur
zwartwerk
grondbelasting
woningbeleid
vennootschapsbelasting
onderzoeker
onderzoeksbeleid
wetenschappelijk onderzoek
geldboete
OCMW
openbaar gebouw
gemeente
lokale financiŽn
nationale uitvoeringsmaatregel
provincie
concurrentiebeperking
openbare instelling
makelaar
onroerendgoedmarkt
belastingvlucht
afschrijving
octrooi
klantenkring
advies en inspectie
BTW-tarief
werkgelegenheidsbevordering
sociale woning
steun aan de bouwnijverheid
stedelijke constructie
stedelijk woonmilieu
bouwnijverheid
stadsvernieuwing
stedelijk gebied
gedelegeerde wetgeving
elektronische overheid
registratierecht
elektronische handtekening
burgerlijk wetboek
burgerlijk recht
zegelrecht
overdrachtsbelasting
rechtsbijstand
schadeverzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
particuliere verzekering
advocaat
toegang tot de rechter
gerechtskosten
Regie der Gebouwen
Rampenfonds
schuld
ontlening
rente
accijns
tabaksindustrie
tabak
begrotingsfonds
kredietbrief
overheidsboekhouding
onderneming in onroerend goed
overheidsinvestering
onroerend eigendom
handelsmaatschappij
verkoop
rijksbegroting
overheidsfinanciŽn
begrotingsbeleid
toepassing van informatica
Rekenhof (BelgiŽ)
Gegevensbeschermingsautoriteit
eerbiediging van het privť-leven
gegevensverwerking
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
vergrijzing van de bevolking
jeugdige werknemer
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
bijkomend voordeel
sociale begroting
verplegend personeel
edelsteen
gezondheidsverzorging
sociale zekerheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
ziekteverzekering
geneesmiddel
sectoriŽle overeenkomst
pensioenregeling
Fonds voor de Beroepsziekten
asbest
vergoeding
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Rijksregister van de natuurlijke personen
arbeidsinspectie
illegale migratie
zelfstandig beroep
administratieve sanctie
strafsanctie
illegale werknemer
migrerende werknemer
gezinsuitkering
betaalde vakantie
schepping van werkgelegenheid
basisonderzoek
werkgelegenheidsbeleid
werkloosheidsbestrijding
werknemer met een beperking
gehandicapte
toegang tot het beroepsleven
anticonceptie
bestedingen voor gezondheid
chronische ziekte
langdurige werkloosheid
kosten voor gezondheidszorg
laag inkomen
eenoudergezin
remgeld
klinische biologie
dokter
niet in loondienst verkregen inkomen
kanker
kind
ziekenhuisopname
geestelijk gehandicapte
geestesziekte
paramedisch beroep
pediatrie
drugverslaving
beroep in de gezondheidszorg
beroepskwalificatie
aanwerving
thuisverzorging
palliatieve zorg
kunstmatige voortplanting
reproductieve gezondheidszorg
zuurstof
geneeswijze
vaccin
vaccinatie
aanbesteding bij inschrijving
apotheker
farmaceutische industrie
algemene geneeskunde
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
rechten van de zieke
levensverzekering
maatschappelijke positie
Maribel
praktijkopleiding
arbeidsongevallenverzekering
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
ASTRID
politie
eerste hulp
ziekentransport
telecommunicatie
gemeentepolitie
openbare veiligheid
staatsveiligheid
conferentiehandelingen
overheidsadministratie
overheidsbedrijf
overheidsapparaat
ambtenaar
mobiliteit van arbeidskrachten
beroepsmobiliteit
Proximus
postdienst
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksdienst voor Pensioenen
cumuleren van pensioenen
administratieve formaliteit
gescheiden persoon
inkomensgarantie
minimumbestaansinkomen
uitkering aan nabestaanden
delegatie van bevoegdheid
Financial Services and Markets Authority
aanvullend pensioen
gegevensbank
Nationale Arbeidsraad
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
fraude
openbaar ministerie
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
Internationale Arbeidsorganisatie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
arbeidscontract
arbeidsrecht
sociaal recht
interpretatie van het recht
arbeidsbetrekking
krijgsmacht
militair personeel
goederenvervoer
duurzame ontwikkeling
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
invaliditeitsverzekering
integratie van gehandicapten
sociale integratie
bejaarde
bewapening
persoonlijk wapen
wapenhandel
vermindering van gasemissie
OMNIO
Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
belastingontheffing
ministerie
wetenschappelijk beroep
Protocol van Kyoto
handvuurwapens
gedetacheerd werknemer
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2773/1 Wetsontwerp 27/11/2006
K. 51-2773/2 Wetsontwerp 27/11/2006
K. 51-2773/3 Amendement ingediend in de commissie 30/11/2006
K. 51-2773/4 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2773/5 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2773/6 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/7 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/8 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/9 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/10 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2006
K. 51-2773/11 Amendementen ingediend in de commissie 8/12/2006
K. 51-2773/12 Amendement ingediend in de commissie 8/12/2006
K. 51-2773/13 Amendementen ingediend in de commissie 9/12/2006
K. 51-2773/14 Amendementen ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2773/15 Amendement ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2773/16 Amendementen ingediend in de commissie 12/12/2006
K. 51-2773/17 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2773/18 Verslag namens de commissie 14/12/2006
K. 51-2773/20 Advies van de Raad van State 15/12/2006
K. 51-2773/21 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2773/22 Verslag namens de commissie 15/12/2006
K. 51-2773/23 Tekst aangenomen door de commissies 15/12/2006
K. 51-2773/19 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2773/24 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2773/25 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2773/26 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2773/27 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2773/28 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2773/29 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/12/2006
3-1986/1 3-1986/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2006
K. 51-2773/30 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/12/2006
K. 51-2773/31 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2006
3-1986/2 3-1986/2 (PDF) Amendementen 21/12/2006
3-1986/6 3-1986/6 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1986/7 3-1986/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2006
3-1986/3 3-1986/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1986/4 3-1986/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1986/5 3-1986/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2006
3-1986/8 3-1986/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/12/2006
3-1986/9 3-1986/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2773/1
5/12/2006   Proceduredebat (art. 72.4 van het Reglement)
Integraal verslag nr. 247, p. 1-19
5/12/2006   Stemming over het afsplitsingsvoorstel (verworpen)
Integraal verslag nr. 247, p. 17-19
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/12/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2773/23
15/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2773/20
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2773/26
18/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2773/19
19/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 251, p. 1-53 + nr. 252, p. 1-54
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 253, p. 1-48 + nr. 254, p. 2-54 + nr. 255, p. 8-14
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-25/o20)
Integraal verslag nr. 255, p. 14-15
Doc. K. 51-2773/31
20/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
12/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
12/12/2006   Bespreking
12/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
19/12/2006   Inschrijving op agenda
19/12/2006   Niet behandeld
19/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting en van Consumenzaken
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu et minister van Pensioenen
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
13/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
13/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
14/12/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
14/12/2006   Bespreking
14/12/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2006   Inschrijving op agenda
20/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1986/1 3-1986/1 (PDF)
20/12/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
20/12/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/12/2006   Inschrijving op agenda
23/12/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1986/8 3-1986/8 (PDF)
23/12/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1986/8 3-1986/8 (PDF)
23/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-196 Hand. 3-196 (PDF)
23/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-18/o0) Hand. 3-197 Hand. 3-197 (PDF)
Doc. 3-1986/9 3-1986/9 (PDF)
23/12/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-1986/3 3-1986/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-2/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1986/4 3-1986/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
22/12/2006   Inschrijving op agenda
22/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1986/5 3-1986/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1986/6 3-1986/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/12/2006   Verzending naar commissie
21/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
21/12/2006   Bespreking
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
21/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1986/7 3-1986/7 (PDF)
23/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2006   Bekendmaking (75178-75262)
24/1/2007   Erratum (3067)
13/2/2007   Erratum (7081)
23/2/2007   Erratum (8822)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2006, 20/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 14/12/2006
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006, 22/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2006 25 30/1/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2006 5 10/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2006 28/12/2006, blz 75178-75262
Errata
Op 24/1/2007, blz 3067
Op 13/2/2007, blz 7081
Op 23/2/2007, blz 8822