Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-995

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 8 februari 2021

aan de eerste minister

Plan voor herstel en veerkracht - Genderdimensie (Covid-19)

heractivering van de economie
investering van de EU
gelijke behandeling van man en vrouw
beroep in de gezondheidszorg
gendermainstreaming

Chronologie

8/2/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021)
4/3/2021Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-997

Vraag nr. 7-995 d.d. 8 februari 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 11 januari 2021 ondertekenden de federale regering en de regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten een akkoord over een eerste versie van het «Plan voor herstel en veerkracht» en de verdeling van de Europese subsidies.

Vervolgens, op 29 januari 2021, heeft de federale regering op voorstel van de geachte eerste minister en de geachte staatssecretaris voor Relance overeenstemming bereikt over het eerste ontwerp van geselecteerde projecten in het kader van de «Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV)» die is opgericht door de Europese Unie.

In dat kader zal België 5,9 miljard euro ontvangen om de economie te herstellen, en daarbij vooral in te zetten op duurzaamheid en digitalisering. Het betreft geld dat Europa wil besteden aan de stimulering van de activiteit in de 27 lidstaten, die allen getroffen zijn door een sterke vertraging in de economische groei ten gevolge van de coronapandemie.

Men wil een investeringsplan voorstellen dat ambitieus en samenhangend is en dat gericht is op de verschillende structurerende assen: een as klimaat-duurzaamheid en mobiliteit, een as productiviteit en inclusie en een digitale as.

Het doel van dat plan is de economie weer op gang te brengen en ons land op lange termijn welvarender, veerkrachtiger en groener te maken. Dat vergt massale investeringen.

De plannen van de deelstaten zullen geïntegreerd worden in het globale relanceplan voor België, dat daarna zal worden voorgesteld aan de Europese Commissie.

In het kader van onze werkzaamheden van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen dat ik voorzit, bestuderen we momenteel de gevolgen van de covidcrisis voor vrouwen. Aangezien de gelijkheid tussen vrouwen en mannen ook een bevoegdheid is van de Gemeenschappen en de Gewesten, is deze vraag volledig op haar plaats binnen de Hoge Vergadering.

De experts die al gehoord zijn in het Adviescomité zijn unaniem: een economische relance is pas doeltreffend als ze ook inzet op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Als we echter naar de drie structurerende assen van het relanceplan kijken, zien we dat de investeringen gebeuren in sectoren waar vrouwen zeer zwak vertegenwoordigd of bijna afwezig zijn (ICT, energie, bouw, domeinen waarin slechts 20 % vrouwen zijn tewerkgesteld).

1) Vrouwen stonden en staan nog steeds vooraan gedurende deze coronacrisis. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze hun terechte aandeel krijgen in de relanceplannen? Heeft een dergelijk debat plaatsgevonden in de regering, net zoals in Duitsland en Italië?

2) Denkt u niet dat het goed zou zijn een genderdimensie in het relanceplan op te nemen?

3) Is het bovendien niet nodig in de toekomst een werkgroep van experts in gelijkheid tussen vrouwen en mannen op te richten om de impact van gender op elke maatregel te bestuderen? De wetgeving «gender mainstreaming» en «gender budgeting» wordt immers al te vaak slecht of niet toegepast.

4) Tot slot, denkt u niet dat het hoog tijd is voor een substantiële herwaardering van de zorgberoepen, die vooral door vrouwen worden uitgeoefend en die van fundamenteel belang zijn voor onze samenleving, wat overduidelijk bleek tijdens deze coronapandemie?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2021 :

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, mevrouw Schlitz.