Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-866

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 20 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Coronacrisis - Telewerk - Reglementering en wettelijk kader - Overleg met de vakbonden - Standpunt en aanbevelingen - Forfaitaire vergoeding voor telewerk - Harmonisering (Covid-19)

epidemie
werk op afstand
thuiswerk
vakbond
algemene kosten

Chronologie

20/11/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020 )
6/1/2021 Antwoord

Vraag nr. 7-866 d.d. 20 november 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na de laatste staatshervorming zijn het de Gewesten die beschikken over de voornaamste hefbomen inzake arbeidsmarktbeleid. Dit belet niet dat de federale administratie ook nog instrumenten heeft ter zake. Hiermee is het transversale karakter van dit dossier aangetoond en wordt meteen duidelijk dat de Senaat bevoegd is voor deze vraag.

Ten gevolge van de gezondheidscrisis die we nu doormaken is het telewerken zeer wijd verspreid zowel in de overheidsdiensten als in de privébedrijven. Deze realiteit zal verder moeten ingebed worden.

Dankzij het telewerk kan de maatschappij blijven draaien. Dat neemt niet weg dat sommige aspecten zowel langs de zijde van de werkgever als van de werknemer zullen moeten bekeken, besproken en omkaderd worden. Het is zeer belangrijk dat daarvoor een reglementering en een kader wordt geschapen.

De uitrol van deze manier van werken zorgt immers voor enige ongerustheid.

1) Kunt u een stand van zaken opmaken van deze materie? Hebt u al overleg opgestart over telewerk met de vakbonden? Zo ja, wat was daarvan het resultaat? Welke aanbevelingen werden als gevolg daarvan gedaan?

2) Werden er, aangezien de huidige crisis in alle hevigheid blijft voortduren, contacten georganiseerd met de vakbonden om hun standpunt en hun aanbevelingen hierover te horen?

3) Beschikt u over informatie over de ruling die het sinds maart 2020 voor werkgevers mogelijk maakt om een forfaitaire vergoeding voor telewerk toe te kennen? Hebben de sociale partners die maatregel van nabij bekeken om dit systeem zo goed mogelijk te harmoniseren?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2021 :

1) & 2) Samen met de sociale partners, zowel vakbonden als werkgeversorganisaties, bekijk ik welke maatregelen kunnen genomen worden om de regelgeving inzake telewerk te verduidelijken en te verbeteren, zowel voor wat betreft de toepassing in deze uitzonderlijke situatie als met het oog op de verdere toekomst. Hierover worden momenteel besprekingen gevoerd in de Nationale Arbeidsraad (NAR).

De Nationale Arbeidsraad werd reeds in juni 2020 door de vorige minister van Werk uitgenodigd om de bestaande regelgeving te evalueren in het licht van de huidige gezondheidscrisis, en om aan te geven of bijkomende initiatieven of regels nodig zijn op het vlak van telewerk.

De huidige omstandigheden maken echter dat de betrokken werkgevers en werknemers snel duidelijkheid dienen te krijgen over het reglementair kader waarin telewerk verricht wordt. Daarom heb ik in november 2020 de sociale partners gevraagd om zich op korte termijn hierover uit te spreken. Ik heb momenteel nog geen antwoord ontvangen op deze vraag maar verwacht hier wel eerstdaags een antwoord op te ontvangen. In ieder geval zal ik de sociale partners aan mijn vraag herinneren.

Ik kan u bovendien meegeven dat ik in mijn hoedanigheid van minister van Werk heel regelmatige contacten onderhoud met zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties.

3) De regels op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid met betrekking tot de vergoedingen in het kader van telewerk behoren niet tot de bevoegdheid van de minister van Werk. U kan voor deze vragen terecht bij de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken.