Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-792

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)

epidemie
infectieziekte
overheidsadministratie
ministerie
organisatie van het werk
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

9/11/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 )
6/1/2022 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-444

Vraag nr. 7-792 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk is een transversale aangelegenheid.

Als gevolg van de coronacrisis worden er door de verschillende federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD) inspanningen gedaan om zoveel mogelijk thuiswerk mogelijk te maken.

1) Kan u mij voor uw beleidsdomeinen meedelen, opgesplitst per departement, hoeveel personeelsleden er ingeschakeld zijn in het systeem van thuiswerk, als gevolg van de coronacrisis?

2) Hoeveel personeelsleden werkten er in een systeem van thuiswerk voor de coronacrisis?

3) Hoeveel bedroeg het percentage thuiswerkers ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden voor de coronacrisis?

4) Hoeveel bedraagt het percentage thuiswerkers ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden na de invoering van de corona-maatregelen?

5) Voorziet u de komende weken nog een verdere stijging van het aantal thuiswerkers?

6) Hoe evalueert u voorlopig dit systeem? Welke praktische knelpunten worden er ervaren op dit moment?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2022 :

Ik beschik niet over de gevraagde gegevens voor de directoraat-generaal (DG) Zelfstandigen van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, waarvoor ik bevoegd ben op het niveau van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Alle andere onderwerpen (personeel, logistiek, budget, ICT, enz.) met betrekking tot de FOD Sociale Zekerheid, en dus ook tot de DG Zelfstandigen, vallen onder de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken.

Wat het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) betreft, vanaf het begin van de coronacrisis beantwoordde het RSVZ meteen op de oproep van de regering om telewerk maximaal in te voeren. Sinds midden maart 2020 bedraagt het aantal telewerkers dat 100 % telewerkt 685 personen, hetzij 86,06 % van het totaal aantal statutaire en contractuele personeelsleden. Het aantal medewerkers dat minder dan 100 % telewerkt bedraagt 66 personen, hetzij 8,29 % van het totaal aantal personeelsleden van het RSVZ. Het zijn medewerkers die om beurt één à twee keer per week permanenties bij het centraal bestuur en in onze gewestelijke kantoren verzekeren (behandeling van de briefwisseling, notificatie van pensioenbeslissingen, enz.). Het aantal medewerkers dat niet telewerkt bedraagt 45 personen, hetzij 5,65 % van het totaal aantal personeelsleden. Het zijn medewerkers met taken waarvoor telewerk zich niet leent (schoonmaakpersoneel, atelier, postkamer, enz.) of medewerkers die thuis niet over een internettoegang beschikken en er dus geen telewerk kunnen doen.

Voor de coronacrisis hadden 522 personeelsleden een telewerkovereenkomst ondertekend, hetzij 65,6 % van het totaal aantal personeelsleden van het RSVZ.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 werden 94 nieuwe telewerkcontracten afgesloten. Het zijn personeelsleden die tijdens de crisis voltijds telewerk hebben gedaan maar zonder overeenkomst voor telewerk en die nu hun situatie in orde hebben gebracht.

Omdat het percentage telewerkers sinds het begin van de crisis al zeer hoog lag, zal de verdere stijging van het aantal telewerkers in de komende weken zeer beperkt zijn.

Een telewerk-regime conform de wettelijke bepalingen (maximum drie vijfde van het gepresteerde uurrooster) beantwoordt in een periode zonder pandemie aan de behoeften van het RSVZ en de wensen van de medewerkers.

Tijdens de pandemie lukt een veralgemening en uitbreiding van het telewerk tot vijf dagen per week met een strikt minimum van aanwezigheid op de werkvloer wel voor routinetaken. Het betekent ook een tijdwinst voor de medewerkers omdat ze zich niet hoeven te verplaatsen. Het valt evenwel moeilijker te verzoenen met de dynamiek van projectwerking of met sommige vormen van overleg. Het is niet aangepast aan de integratie en de opleiding van nieuwe medewerkers. Het kan problemen stellen op het vlak van het behoud van de cohesie binnen en tussen de teams, en van de identificering met en het verspreiden van de bedrijfscultuur. In sommige gevallen kan het ook bijdragen tot sociaal isolement. Bovendien verschuift het een aantal kosten naar de personeelsleden (elektriciteit, water, verwarming, enz.).

Voor al het personeel van de FOD Economie, het valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne.