Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-701

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen

Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)

epidemie
infectieziekte
overheidsadministratie
ministerie
organisatie van het werk
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

9/11/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 )
9/12/2020 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-447

Vraag nr. 7-701 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk is een transversale aangelegenheid.

Als gevolg van de coronacrisis worden er door de verschillende federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD) inspanningen gedaan om zoveel mogelijk thuiswerk mogelijk te maken.

1) Kan u mij voor uw beleidsdomeinen meedelen, opgesplitst per departement, hoeveel personeelsleden er ingeschakeld zijn in het systeem van thuiswerk, als gevolg van de coronacrisis?

2) Hoeveel personeelsleden werkten er in een systeem van thuiswerk voor de coronacrisis?

3) Hoeveel bedroeg het percentage thuiswerkers ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden voor de coronacrisis?

4) Hoeveel bedraagt het percentage thuiswerkers ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden na de invoering van de corona-maatregelen?

5) Voorziet u de komende weken nog een verdere stijging van het aantal thuiswerkers?

6) Hoe evalueert u voorlopig dit systeem? Welke praktische knelpunten worden er ervaren op dit moment?

Antwoord ontvangen op 9 december 2020 :

Ik nodig u uit om uw vragen te stellen aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, aangezien deze kwestie onder haar bevoegdheid valt.