Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-572

van Fatima Ahallouch (PS) d.d. 26 mei 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Belastingaangifte - Verdwijnen van de papieren aanslag - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Preventie - Maatregelen

elektronische overheid
digitale kloof
belastingaangifte

Chronologie

26/5/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2020)
7/9/2020Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-573

Vraag nr. 7-572 d.d. 26 mei 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Zoals bekend wil de belastingadministratie tegen 2025 een digitale hervorming doorvoeren en de papieren aangiftes op termijn afschaffen. Het is duidelijk de bedoeling om de aangifte volledig digitaal te laten gebeuren.

In een mededeling Ė van vorig jaar, denk ik Ė verklaarde de top van de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn in verband daarmee dat het absoluut noodzakelijk is snel genoeg te reageren op de maatschappelijke evoluties. De economie wordt inderdaad steeds meer digitaal en de openbare diensten streven ernaar die wellicht onvermijdelijke evolutie te volgen.

Volgens sommige inlichtingen zouden meer dan vijfhonderdduizend van de meer dan zeven miljoen belastingplichtigen, hun belastingaangifte nog op papier invullen. Ook de meeste van de vereenvoudigde aangiftes worden nog op papier verstuurd.

Het is duidelijk dat de papieren aangiftes op een zeker ogenblik zullen moeten verdwijnen. Er wordt ook gezegd dat die digitale revolutie besparingen zal opleveren, aangezien elektronische aangiftes niet moeten worden gescand en de brieven niet meer worden verzonden naar de belastingplichtigen. Ik geef toe dat dat een belangrijke besparing zou opleveren.

Het blijft mogelijk om de belastingaangifte te laten invullen door een ambtenaar van de FOD FinanciŽn, maar enkel per telefoon.

Alle consultaties ter plaatse (in de belastingkantoren en in de gemeenten) worden bovendien afgeschaft. Het wordt veel moeilijker voor de zowat vijfhonderdduizend personen die nog steeds een papieren aangifte indienen en vooral voor degenen die kwetsbaar zijn of het slachtoffer zijn van de digitale kloof.

Daarnaast zijn er de vele mensen die te veel moeite hebben met schriftelijke communicatie om gebruik te kunnen maken van hulp op afstand in dit verband.

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Senaat want de aspecten die te maken hebben met gelijke kansen zijn transversaal.

Worden overlegde maatregelen overwogen om de aan de gang zijnde evolutie meer geleidelijk te laten verlopen teneinde te vermijden dat heel wat mensen niet in staat zouden zijn om te voldoen aan de aangifteverplichting?

Antwoord ontvangen op 7 september 2020 :

Over het algemeen worden alle diensten in onze samenleving steeds moderner en meer gedigitaliseerd.

Ook het gebruik van door de overheid ontwikkelde digitale portalen neemt voortdurend toe. Voor de federale overheidsdienst (FOD) Financiën zijn MyMinfin en Tax-on-web zeer goede voorbeelden.

De digitalisering van de overheid heeft vele voordelen voor zowel de administratie als de belastingplichtige: gebruiksgemak (digitale loketten vierentwintif uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar), aanzienlijke efficiëntiewinst, besparing (minder zendingen via de post), veiligheid, enz.

De FOD Financiën wil dit elan aanhouden en zijn digitale dienstverlening verder ontwikkelen.

De administratie is zich echter terdege bewust van de bestaande digitale kloof. De overgang naar meer digitaal zal niet leiden tot het volledig verdwijnen van papier. Als de digitale procedures in de toekomst worden vergemakkelijkt en aangemoedigd, zal de belastingadministratie de burger, voor zover het de verwerking van zijn aangifte in de personenbelasting betreft, nog steeds toestaan om via papier te corresponderen als hij niet voor de digitale weg wenst te kiezen.

Als de administratie het gebruik van haar applicaties wil aanmoedigen, dan is dat omdat zij heeft gemerkt dat papieren aangiften een bron van fouten kunnen zijn (onduidelijke of onleesbare cijfers bij het scannen, gegevens die niet vooraf zijn ingevuld waardoor de belastingplichtige iets kan vergeten of een fout kan maken), maar ook omdat het veel gemakkelijker is om de aangifte elektronisch in te vullen (vooraf ingevulde gegevens, wizards, enz.).

De administratie verstuurt nog steeds een groot aantal van de voorstellen van vereenvoudigde aangiften (VVA) op papier. De administratie merkt op dat meer dan 800 000 VVA op papier worden verstuurd naar belastingplichtigen jonger dan dertig jaar, ook al is dit een sterk gedigitaliseerd publiek.

Dit komt omdat studenten een VVA krijgen en ze nog geen gebruik hoeven te maken van Tax-on-web, aangezien de meerderheid er niet dient op te antwoorden. Aangezien zij nog niet in contact zijn gekomen met het elektronische kanaal van de belastingadministratie, blijven zij elk jaar papier ontvangen.

De administratie wil deze dynamiek veranderen om dit jonge publiek in haar digitale toepassingen te betrekken.

De ontwikkeling van de eBox, de elektronische brievenbus waarmee burgers documenten en / of informatie van verschillende overheidsdiensten kunnen ontvangen, kan dit proces helpen versnellen. Zo heeft de administratie dit jaar een korte video ontwikkeld voor achttien tot vijfentwintig-jarigen om hen aan te moedigen hun eBox te activeren, met name door universiteiten, hogescholen en verenigingen die verbonden zijn met jongeren te vragen de video door te geven op hun sociale netwerken.

Er wordt ook op gewezen dat wanneer dit jaar de invulsessies in de kantoren en de gemeenten zijn afgelast, dit alleen gebeurt om redenen die verband houden met de huidige gezondheidscrisis. De administratie heeft enkel op een zo adequaat mogelijke manier gereageerd op deze ongekende situatie, namelijk door telefonische bijstand te verlenen, op afspraak, aan de belastingplichtigen die meestal hun aangiften lieten invullen door de medewerkers van de administratie. Deze telefonische bijstand wordt geëvalueerd zodra de termijn voor het indienen van de belastingaangifte is verstreken.