Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-567

van Annick Lambrecht (sp.a) d.d. 20 mei 2020

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Fietsdiefstallen - Cijfers - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
eigendomsdelict
spoorwegstation
tweewielig voertuig
officiële statistiek

Chronologie

20/5/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2020)
16/7/2020Antwoord

Vraag nr. 7-567 d.d. 20 mei 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Daar mobiliteit uiteraard een transversale bevoegdheid is (de Gewesten hebben de bevoegdheid over de regionale vervoersmaatschappijen en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is nog een federale bevoegdheid), fietsbeleid zit ook bij verschillende overheden, en daar heel de aanpak van fietsdiefstallen uiteraard ook een transversale aangelegenheid is (lokale politie valt, via de gemeenten, onder de bevoegdheid van de Gewesten en de federale politie valt onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken), lijkt het me ook belangrijk te weten welke inspanningen de NMBS zal nemen om fietsdiefstallen in hun fietsparkeerruimtes behorend bij NMBS-stations te verminderen.

Ik ontvang inderdaad de jongste tijd terug geregeld klachten van mensen van wie hun fiets gestolen is in fietsparkeerruimtes bij stations van de NMBS.

Kan de minister me spoedig een antwoord bezorgen op volgende vragen:

1) Zou ik de cijfers kunnen krijgen van het aantal fietsdiefstallen de jongste drie jaar per provincie alsook per centrumstad uitgesplitst?

2) Wat doet de NMBS om fietsdiefstallen in haar fietsparkeerruimtes te voorkomen? Bestaat er een actieplan? Zo nee, zijn er plannen er één op te stellen?

3) Klopt het dat camerabeelden door de spoorwegpolitie niet effectief gebruikt worden voor opsporing van gestolen fietsen in fietsparkings bij stations van de NMBS?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2020 :

In het kader van haar fietsstrategie is de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bezig met de opmaak van een raamcontract voor een nieuw standaardconcept van fietsenstallingen. Deze nieuwe stallingen zullen onderhoudsvriendelijker, veiliger en comfortabeler zijn dan de huidige exemplaren. Globaal zullen er tegen 2025 wel vijftig duizend extra fietsplaatsen worden gerealiseerd. De locaties worden bepaald en gepland in functie van de huidige bezettings- en groeiprognoses.

Op dit moment is de visie van de NMBS dat fietsenstallingen gratis zouden blijven, maar wel met een maximale duur van het gratis parkeren (bijvoorbeeld vierentwintig uur). Wanneer deze maximale duur overschreden wordt, wordt het parkeren betalend. Het gaat om het model dat momenteel door de Nederlandse Spoorwegen (NS) wordt toegepast. De bewaakte zones daarentegen (met laadpunt, toegangscontrole) zijn wel betalend. De NMBS moet nog onderzoeken of ze dit model onverkort kan overnemen. De NMBS vraagt enkel dat betaald wordt voor fietsenstallingen met toegangscontrole. De klant betaalt dus enkel voor de extra dienstverlening.

De NMBS, via haar dochteronderneming B-Parking, werkt aan de uitrol van een nieuw systeem voor de toegangscontrole. Het systeem werkt met de MoBiB-kaart. De klant kan zo op dezelfde kaart zijn treinproduct en fietsparkingproduct laden.

Met de invoering van het toegangscontrolesysteem wil de NMBS de fietsers een gegarandeerde stallingsplaats en een verhoogde veiligheid aanbieden. Dit systeem zal worden ingevoerd in samenwerking met partners zoals de lokale besturen en de andere openbare vervoersmaatschappijen.

1) De NMBS beschikt niet over precieze statistieken inzake fietsdiefstallen, aangezien de meldingen meestal gebeuren aan de politiediensten. Bovendien doen de slachtoffers niet altijd aangifte van de diefstal van hun fiets. Ik kan u evenwel hieronder het aantal meldingen van fietsdiefstal en pogingen tot fietsdiefstal ontvangen door het Security Operations Center van NMBS meedelen voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 (tot 31 mei):

Provincie

2017

2018

2019

2020 (31/05)

Antwerpen

34

55

43

10

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

17

30

44

11

Henegouwen

22

25

22

4

Limburg

5

5

3

3

Luik

11

16

21

8

Luxemburg

1

1

1

 

Namen

4

1

4

 

Oost-Vlaanderen

30

30

39

7

Vlaams-Brabant

13

28

21

9

Waals-Brabant

3

3

8

1

West-Vlaanderen

12

20

16

6

Onbepaald

8

8

9

 

Totaal

160

222

231

59

2) De NMBS heeft een beleid inzake fietsdiefstal en zet in op de volgende pijlers:

–  integrale en geïntegreerde aanpak: de NMBS werkt samen met Fietspunten (via Service Level Agreements), politiediensten en gemeentebesturen in het kader van haar samenwerkingsverbanden met lokale overheden;

–  optimaal gebruik van Closed-Circuit TeleVision (CCTV)-bewaking;

–  sensibilisering en responsabilisering van de klant door middel van communicatiecampagnes;

–  ontraden van daders door middel van toezicht en sociale controle;

–  optimalisering van de infrastructuur om het risico op diefstal zo klein mogelijk te maken.

3) Die specifieke vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.