Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-481

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 20 april 2020

aan de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Politie - Drones - Inzet - Aantallen - Soorten - Budget

politie
drone

Chronologie

20/4/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 )
21/4/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-480

Vraag nr. 7-481 d.d. 20 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit cijfers van 2018 bleek dat de federale politie toen reeds over een vijftiental drones beschikte. De directie Luchtsteun van de federale politie vliegt met drie drones, waarvan er een is aangeschaft door de directie van de Gerechtelijke politie.

Een volledig uitgeruste politiedrone – met batterijen, camera's, onderhoud en de opleiding van de piloten – kost tussen de 50 000 en 70 000 euro per stuk. Vandaag is het zo dat elke politiedienst of -zone die een drone koopt, die ook zelf moet beheren. Alleen al de directie Luchtsteun van de federale politie betaalde sinds de aankoop van een eerste drone in 2015 al 170 000 euro.

Zo heeft de dienst Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) momenteel acht drones ter beschikking. Ook de speciale eenheden en de directie Bescherming beschikken over drones alsook de wegpolitie en een hele rits lokale politiezones.

Binnen de geïntegreerde politie bestaat er eveneens een werkgroep «RPAS@police» die zich onder andere buigt over de inzetmogelijkheden van dit nieuwe middel voor politietaken.

Wat betreft transversaal karakter van de vraag: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een Interministeriële Conferentie, waarop ook de politionele en justitiële spelers aanwezig waren. Daarnaast zet ook de lokale politie drones in. Eén van de vastgelegde prioriteiten in het Nationaal Veiligheidsplan is de bescherming van de privacy. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gewesten waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Over hoeveel drones beschikt de federale en respectievelijk de lokale politie in het totaal? Kan u gedetailleerd oplijsten hoeveel er per dienst werden aangeschaft en hoeveel er per politiezone werden aangeschaft? Overweegt u de aanschaf van nieuwe toestellen? Zo ja, kan u de type en de aantallen toelichten?

2) Hoeveel drones bij de federale politie en de lokale politie beschikken over een warmtebeeldcamera?

3) Welk budget op jaarbasis wat de federale politie betreft wordt uitgegeven voor de aanschaf, het onderhoud en de opleiding van piloten en dit respectievelijk op jaarbasis opgedeeld per kostenpost en in haar totaliteit voor de jongste drie jaar?

4) Bestaan er bij de politie richtlijnen of andere regelgeving over het inzetten van drones? Zo ja, wat houden deze in? Zo neen, waarom niet? Bent u voorstander van het invoeren van regelgeving? Kan u desgevallend de inhoud en de timing toelichten?

5) Kan u gedetailleerd oplijsten en dit voor de jongste drie jaar voor welke operaties deze drones werden ingezet? Tot welke resultaten dit leidde?

6) Tot welke resultaten leidde de werkgroep «RPAS@police» naar mogelijkheden voor inzet van drones wat betreft de politie?

Antwoord ontvangen op 21 april 2020 :

Voor het antwoord op uw vraag dien ik u te verwijzen naar de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.