Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-480

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 20 april 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Politie - Drones - Inzet - Aantallen - Soorten - Budget

politie
drone

Chronologie

20/4/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 )
20/5/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-481

Vraag nr. 7-480 d.d. 20 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit cijfers van 2018 bleek dat de federale politie toen reeds over een vijftiental drones beschikte. De directie Luchtsteun van de federale politie vliegt met drie drones, waarvan er een is aangeschaft door de directie van de Gerechtelijke politie.

Een volledig uitgeruste politiedrone – met batterijen, camera's, onderhoud en de opleiding van de piloten – kost tussen de 50 000 en 70 000 euro per stuk. Vandaag is het zo dat elke politiedienst of -zone die een drone koopt, die ook zelf moet beheren. Alleen al de directie Luchtsteun van de federale politie betaalde sinds de aankoop van een eerste drone in 2015 al 170 000 euro.

Zo heeft de dienst Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) momenteel acht drones ter beschikking. Ook de speciale eenheden en de directie Bescherming beschikken over drones alsook de wegpolitie en een hele rits lokale politiezones.

Binnen de geïntegreerde politie bestaat er eveneens een werkgroep «RPAS@police» die zich onder andere buigt over de inzetmogelijkheden van dit nieuwe middel voor politietaken.

Wat betreft transversaal karakter van de vraag: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een Interministeriële Conferentie, waarop ook de politionele en justitiële spelers aanwezig waren. Daarnaast zet ook de lokale politie drones in. Eén van de vastgelegde prioriteiten in het Nationaal Veiligheidsplan is de bescherming van de privacy. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gewesten waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Over hoeveel drones beschikt de federale en respectievelijk de lokale politie in het totaal? Kan u gedetailleerd oplijsten hoeveel er per dienst werden aangeschaft en hoeveel er per politiezone werden aangeschaft? Overweegt u de aanschaf van nieuwe toestellen? Zo ja, kan u de type en de aantallen toelichten?

2) Hoeveel drones bij de federale politie en de lokale politie beschikken over een warmtebeeldcamera?

3) Welk budget op jaarbasis wat de federale politie betreft wordt uitgegeven voor de aanschaf, het onderhoud en de opleiding van piloten en dit respectievelijk op jaarbasis opgedeeld per kostenpost en in haar totaliteit voor de jongste drie jaar?

4) Bestaan er bij de politie richtlijnen of andere regelgeving over het inzetten van drones? Zo ja, wat houden deze in? Zo neen, waarom niet? Bent u voorstander van het invoeren van regelgeving? Kan u desgevallend de inhoud en de timing toelichten?

5) Kan u gedetailleerd oplijsten en dit voor de jongste drie jaar voor welke operaties deze drones werden ingezet? Tot welke resultaten dit leidde?

6) Tot welke resultaten leidde de werkgroep «RPAS@police» naar mogelijkheden voor inzet van drones wat betreft de politie?

Antwoord ontvangen op 20 mei 2020 :

1) De federale politie bezit, weliswaar de drones van de speciale eenheden niet meegerekend, op dit ogenblik over veertien operationele toestellen en de lokale politie heeft achtendertig onbemande luchtvaarttoestellen in gebruik.

Federale politie

Aantal drones

Directie federale politie

6

Directie Luchtsteun (DAFA)

1

Directie van de wegpolitie (DAH WPR) Antwerpen

1

Coördinatie- en steundirecties (DCA Bruxelles)

2

Algemene directie bestuurlijke politie – Directie Openbare veiligheid (DGA DAS)

1

De West-Vlaamse politieschool (WPS Oost-Vlaanderen)

1

Directie Bescherming (DAP)

2

Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ/DJSOC/C.R.U.)

Lokale Politie

Aantal drones

Politiezone

9

Bruxelles Prévention et Securité

1

Lokale Politiezone Klein-Brabant 5356

1

Lokale Politiezone Arro - Ieper 5462

2

Lokale Politiezone Bredene/De Haan

2

Lokale Politiezone Deinze-Zulte

1

Lokale Politiezone Lanaken - Maasmechelen

2

Lokale Politiezone Limburg Regio Hoofdstad

1

Lokale Politiezone Wetteren - Laarne - Wichelen

6

Provincie Limburg (PLOT) – multidisciplinair gebruik

4

Lokale Politiezone CARMA

3

Lokale Politiezone Westkust

1

Zone de police locale BORAINE

1

Zone de police locale Brabant wallon Est

1

Zone de police locale La Louvière

1

Zone de police locale Seraing / Neupré

2

Zone de police locale Arlon-Attert-Habay-Martelange

De technologie van de drones evolueert dermate snel, dat ook de Politie in de komende jaren zal blijven investeren in onbemande luchtvaarttoestellen. De huidige drones zijn nog beperkt in zowel de actieradius als de autonomie van de toestellen. De toekomst zal uitwijzen over welke technologieën de Politie dient te beschikken voor hun opdrachten. De toestellen die aangekocht zullen worden, zullen in overeenstemming moeten zijn met enerzijds de noodwendigheden en de beschikbaarheden op de markt.

2) Vijf toestellen van de federale politie zijn uitgerust met een warmtecamera. De lokale politie beschikt over eenentwintig van dergelijke camera’s.

3) De directie Luchtsteun van de federale politie heeft in 2017 en 2018 een investering gedaan van twee maal 70 000 euro voor de aankoop van twee toestellen van het type octocopter (Altigator). Naast de investering staat eveneens een werkingskost voor het onderhoud voor een bedrag van 30 000 euro verspreid over vijf jaar. De afschrijvingstermijn van dergelijk toestel wordt momenteel bepaald op vijf jaar.

Daarnaast heeft de Luchtsteun zich in 2018 een oefentoestel aangekocht van het type Phantom 4 Pro voor een bedrag van 1 800 euro (inclusief uitrustingsmateriaal).

Op het vlak van piloten beschikt de directie Luchtsteun over vier piloten die opgeleid zijn in een erkend opleidingscentrum voor dronepiloten. Een opleiding (theorie en praktijk) tot dronepiloot kost 3 000 euro per piloot voor het behalen van het brevet.

Naast de dronepiloten werden er binnen de Luchtsteun van de federale politie ook twee techniekers opgeleid om de toestellen te kunnen onderhouden en luchtwaardig te houden. Deze opleiding heeft twee maal 500 euro gekost en het benodigde lesmateriaal voor het bouwen van een drone had een kostprijs van 4 377 euro. Tot slot kan ik u melden dat de federale politie ook een instructeur heeft opgeleid teneinde de competenties van de politiepiloten op peil te kunnen houden. De opleiding tot instructeur heeft 1 800 euro gekost.

4) Het regelgevend kader voor het gebruik van drones door de politie- en veiligheidsdiensten is op dit ogenblik vastgelegd in de ministeriële omzendbrief van 25 juni 2019 (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2019).

5)

Activiteiten 2017

# operaties

Frontex / Transmigratie

3

Vermiste Personen

2

Protectie VVIP

1

Drugs

1

Openbare orde

4

Gerechtelijke Politie

2

Bijstand Douane

2

Totaal

15

2017 is het jaar waarin de directie Luchtsteun operationeel is geworden met het gebruik van drones. Twintig vluchturen werden gerealiseerd tijdens vijftien effectieve opdrachten

Activiteiten 2018

# operaties

Frontex

27

Openbare Orde

7

Drugs

2

Terro

3

Crime

3

Fotogrammetrie

1

Recce

6

R&D C-UAV

3

R&D Foto

3

R&D Drone

2

PR

5

Demo

5

Maint

8

Training

5

Totaal

80

De drones van de directie Luchtsteun van de federale politie zijn in 2018 80 maal effectief ingezet. In totaal werden meer dan 65 vlieguren verricht en 996 manuren. Veertig (bestuurlijke en gerechtelijke) aanhoudingen werden hierdoor verricht.

Activiteiten 2019

# operaties

Frontex / Transmigratie

38

Openbare Orde

10

Verkeer

2

Crime

7

Fotogrammetrie

1

R&D C-UAV

4

PR

2

Maintenance

3

Training

14

Milieu

3

Dispa

2

Instructie

2

Totaal

88

De drones van de directie Luchtsteun van de federale politie zijn in 2019 88 maal effectief ingezet. In totaal werden meer dan 95 vlieguren verricht en 1 095 manuren. Honderd vijfentwintig (bestuurlijke en gerechtelijke) aanhoudingen werden hierdoor verricht. Een vermiste persoon werd hierdoor teruggevonden.

6) De Werkgroep RPAS@police heeft een aantal domeinen gedefiniëerd (niet exhaustief) waarin drones als politiemiddel kunnen worden ingezet:

–  voor het beheer van grootschalige evenementen;

–  in het kader van opdrachten van bestuurlijke politie (bijvoorbeeld om mensen te sensibiliseren via luidspreker, enz.);

–  in het kader van opdrachten van gerechtelijke politie (opsporen misdrijven, bewijsgaring, enz.);

–  zoekingen van vermiste personen;

–  forensische vaststellingen waarvoor fotogrammetrie noodzakelijk is;

–  vaststellingen van verkeersongevallen en / of rampen;

–  ondersteuning van opdrachten van de speciale eenheden.