Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-438

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 2 april 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)

epidemie
infectieziekte
overheidsadministratie
ministerie
organisatie van het werk
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

2/4/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020)
7/5/2020Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447

Vraag nr. 7-438 d.d. 2 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk is een transversale aangelegenheid.

Als gevolg van de coronacrisis worden er door de verschillende federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD) inspanningen gedaan om zoveel mogelijk thuiswerk mogelijk te maken.

1) Kan u mij voor uw beleidsdomeinen meedelen, opgesplitst per departement, hoeveel personeelsleden er ingeschakeld zijn in het systeem van thuiswerk, als gevolg van de coronacrisis?

2) Hoeveel personeelsleden werkten er in een systeem van thuiswerk voor de coronacrisis?

3) Hoeveel bedroeg het percentage thuiswerkers ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden voor de coronacrisis?

4) Hoeveel bedraagt het percentage thuiswerkers ten opzichte van het totaal aantal personeelsleden na de invoering van de corona-maatregelen?

5) Voorziet u de komende weken nog een verdere stijging van het aantal thuiswerkers?

6) Hoe evalueert u voorlopig dit systeem? Welke praktische knelpunten worden er ervaren op dit moment?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2020 :

Text Box: Tabel 1. Aantal en % telewerkers per organisatie in de week van 23-27/03.

Voorafgaand aan deze vraag moet worden opgemerkt dat personeelsleden die een controle- of inspectiefunctie uitoefenen en die hun thuisadres als administratieve standplaats hebben, niet in de tabellen zijn opgenomen.

1) & 4) Om deze vragen te beantwoorden werd een bevraging gedaan bij alle federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten.

–  de referentieperiode voor de cijfers is de week van 23 maart tot en met 27 maart 2020. Het gemiddelde van de week wordt genomen voor de berekening.

–  ziektedagen, verlofdagen, loopbaanonderbreking en dergelijke worden niet meegeteld in de berekening (iemand die bijvoorbeeld twee dagen telewerkt, twee dagen ziek is en een dag verlof heeft, heeft 100 % getelewerkt). Iemand die een hele week ziek was of verlof had, wordt niet meegerekend (in geen van de drie categorieën).

Voor alle overheidsdiensten gelden in de onderzochte periode volgende principes:

–  iedereen die kan, werkt volledig 100 % thuis;

–  voor sommige functies is het nodig om één of enkele dagen per week toch op kantoor te zijn (bijvoorbeeld ICT’ers voor serveronderhoud, permanentiediensten, logistiek en onderhoud, crisiscel, mandatarissen, enz.);

–  sommige functies zijn essentieel en kunnen niet van thuis uit worden uitgevoerd. De ambtenaren die deze functies uitvoeren werken niet van thuis (bijvoorbeeld bepaalde controleurs, douane, concièrges, operationele diensten zoals 112, civiele bescherming, crisiscentra, enz.).

De aangeleverde cijfers zijn in sommige gevallen inschattingen, gezien er in sommige organisaties fluctuaties zijn van dag tot dag. Bovendien heeft niet elke organisatie een exact overzicht van het aantal afwezigen, verloven en telewerkers op elk moment.

Tabel 1 geeft een overzicht per organisatie. Er werd een onderscheid gemaakt tussen het aantal en het percentage telewerkers dat 100 % van thuis uit werkt en het aantal en het percentage dat minder dan 100 % van thuis uit werkt (en dus wel deeltijds op kantoor is). Medewerkers die ziek waren, verlof hadden (alle types) of een controlefunctie uitvoerden in de onderzochte week werden niet meegerekend in het totaal aantal.

2) & 3) Om deze vragen te beantwoorden werden de cijfers uit de FED-20 gebruikt van 2018. Het antwoord is gelijkaardig aan het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 7-165, op 25 november 2019, betreffende «Federale administraties - Telewerk - Cijfers».

Het percentage is het aantal medewerkers die op regelmatige basis telewerken en / of occasioneel telewerken (in 2018). Tabel 2 geeft een overzicht per organisatie.

5) Gezien de maatregelen die momenteel door de Nationale Veiligheidsraad worden genomen, wordt er in de organisaties tot ten minste 11 mei 2020 weinig verandering verwacht in het aantal en het percentage telewerkers.

6) Volgens mij kan telewerken veel voordelen hebben:

–  het verbetert de tijd die ambtenaren in hun privéleven doorbrengen;

–  het maakt hen verantwoordelijk en geeft hen tegelijkertijd extra flexibiliteit in hun deelname aan de dienstverlening aan de burgers;

–  het helpt onze mobiliteitsproblemen op onze wegen en in het openbaar vervoer te verlichten;

–  het helpt de besmetting van of door collega's in het geval van een epidemie te voorkomen.

Aan het einde van de pandemie zal ik de voorzitters van de FOD's om een volledig verslag vragen om te analyseren welke impact telewerk heeft gehad op hun diensten, met alle voor- en nadelen van dien. Op basis hiervan zal ik een bredere reflectie op gang brengen over de vraag of het al dan niet nuttig is om het volume van het telewerk in de federale overheidsdienst te vergroten en zo ja, ook over de processen die moeten worden ingevoerd zodat de overheidsdienst goed kan blijven functioneren. Elke beslissing hieromtrent zal natuurlijk uitvoerig worden overlegd.

Tabel 1. Aantal en % telewerkers per organisatie in de week van 23-27 maart 2020.


# telewerk 100 %

% telewerk 100 %

# telewerk < 100 %

% telewerk < 100 %

# telewerk totaal

% telewerk totaal

# geen telewerk

% geen telewerk

Totaal (exclusief verloven, ziekte, controlefuncties)

FOD Beleid en Ondersteuning

790

97,89 %

0

0,00 %

790

97,89 %

17

2,11 %

807

FOD Binnenlandse Zaken

2602

46,43 %

882

15,74 %

3484

62,17 %

2120

37,83 %

5604

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

900

90,00 %

100

10,00 %

1000

100,00 %

0

0,00 %

1000

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie**


85,00 %


14,80 %


99,80 %


0,20 %


FOD Financiën

15071

77,76 %

3729

19,24 %

18800

97,00 %

581

3,00 %

19381

FOD Justitie Hoofdbestuur

873

52,78 %

413

24,97 %

1286

77,75 %

368

22,25 %

1654

FOD Justitie Strafinrichtingen*


FOD Kanselarij van de eerste minister

143

72,22 %

22

11,11 %

165

83,33 %

33

16,67 %

198

FOD Mobiliteit en Vervoer

719

75,92 %

88

9,29 %

807

85,22 %

140

14,78 %

947

FOD Sociale Zekerheid

557

91,01 %

55

8,99 %

612

100,00 %

0

0,00 %

612

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

1060

88,48 %

103

8,60 %

1163

97,08 %

35

2,92 %

1198

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

336

81,55 %

76

18,45 %

412

100,00 %

0

0,00 %

412

Ministerie van Landsverdediging

560

35,51 %

0

0,00 %

560

35,51 %

1017

64,49 %

1577

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

162

94,19 %

0

0,00 %

162

94,19 %

10

5,81 %

172

POD Wetenschapsbeleid

161

98,17 %

3

1,83 %

164

100,00 %


0,00 %

164

* Voor de strafinrichtingen is telewerk mogelijk (<100 %) voor een aantal administratieve en ondersteunende functies.

** Voor deze FOD hebben we enkel relatieve cijfers.

Tabel 2. Aantal en % telewerkers per organisatie in het jaar 2018.


Totaal # medewerkers in 2018

# medewerkers telewerk in 2018

Ratio % 2018

Ministerie van Defensie

1 373,00

361,00

26,29 %

FOD Binnenlandse Zaken

5 401

951

17,61 %

FOD BOSA

814

635

78,01 %

FOD Buitenlandse Zaken

941

359

38,15 %

FOD Economie

1 790

955

53,35 %

FOD Financiën

20 214

15 056

74,48 %

FOD Justitie (Hoofdbestuur + EPI)

1 344

368

27,38 %

FOD Kanselarij van de eerste minister

205

94

45,85 %

FOD Mobiliteit en Vervoer

1 077

526

48,84 %

FOD Sociale Zekerheid

608

488

80,26 %

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

1 039

653

62,85 %

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

1 117

377

33,75 %

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

175

92

52,57 %

POD Wetenschapsbeleid (+ wetenschappelijke instellingen)

2 563

861

33,59 %