Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-427

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 31 maart 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen

infectieziekte
epidemie
verzekering
rechtsmisbruik
minimumbestaansinkomen
minimumloon

Chronologie

31/3/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020)
28/4/2020Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-429

Vraag nr. 7-427 d.d. 31 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Net zoals de afgelopen weken de overheid en de banksector reeds talrijke initiatieven hebben genomen om de economische gevolgen van de coronapandemie te verzachten, levert ook de Belgische verzekeringssector inspanningen.

De aandacht wordt daarbij voornamelijk gericht op die groepen in de samenleving die de economische weerslag van het coronavirus het sterkst voelen, namelijk de vele werknemers die in tijdelijke werkloosheid beland zijn en de bedrijven die verplicht hun deuren moeten sluiten of hun economische activiteit sterk zien afnemen.

Het maatregelenpakket dat eerder werd gecommuniceerd door Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, ligt in de lijn van de werkzaamheden van de Economic Risk Management Group (ERMG) die de federale regering heeft opgericht om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Een overeenkomst kan een overmachtsbeding bevatten. De verzekeringnemer moet controleren of het Covid-19 virus of de maatregelen inzake Covid-19 onder het beding vallen en wat de overeenkomst daarover bepaalt.

Bevat een overeenkomst geen overmachtsbeding of valt het Covid-19 virus of de maatregelen inzake Covid-19 niet onder het beding, dan rijst de vraag of er sprake is van een gemeenrechtelijke overmacht. Er moet telkens naar de concrete omstandigheden gekeken worden.

Voor de verzekeringnemer is het essentieel om te weten of een pandemie zoals het Covid-19 virus een uitsluitingsgrond is, dit wat betreft de hospitalisatieverzekering, de verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen, enz.

Het is belangrijk om snel alle onzekerheid hieromtrent weg te nemen.

Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gewesten. Zo kent Vlaanderen een kosteloze verzekering toe voor vrijwilligers die helpen in de strijd tegen het Covid-19 virus. De federale overheid ziet toe op de regelgeving inzake verzekeringen.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan u meedelen of uzelf, uw beleidscel of de Economic Risk Management Group (ERMG) dit reeds hebben aangekaart met de verzekeringssector?

2) Geldt de contractuele uitsluitingsgrond pandemie indien het contract dit vermeldt wat betreft de hospitalisatie- en de verzekeringen gewaarborgd inkomen? Zo ja, welke maatregelen overweegt u in deze context gezien dit veel mensen zal uitsluiten?

3) Bent u het ermee eens dat gezien de uitzonderlijke omstandigheden het eisen van een strikte naleving van de overeenkomst met pandemie als uitsluitingsgrond rechtsmisbruik zou kunnen uitmaken?

4) Wat is de stand van zaken indien het niet als contractuele uitsluitingsgrond is opgenomen? Kunnen verzekeringen de pandemie inroepen om hun contractuele verplichtingen niet na te komen wat betreft de hospitalisatieverzekering, de vrijwilligersverzekering of de verzekering gewaarborgd inkomen? Kan u dit uitvoerig toelichten?

5) Kan u toelichten of er een zeker evenwicht hieromtrent kan gevonden worden in overleg met Assuralia? Wat zijn de eerste concrete resultaten hiervan wat betreft de uitsluitingsgrond pandemie?

6) Kan u meedelen of u, indien overleg niets oplevert, desgevallend beroep gaat doen op de volmachtenwet in dit kader, mocht de verzekeringssector dit inroepen als uitsluitingsgrond en zo ja, voor welke verzekeringen?

7) Wat vindt u van de piste om een addendum op te stellen bij een lopende overeenkomst of om nu al een dading te sluiten om de heersende onzekerheid weg te nemen? Kan u meedelen of u deze piste wil onderzoeken?

Antwoord ontvangen op 28 april 2020 :

Voor de vragen 2), 3), 4), 6) & 7) verwijs ik naar het antwoord van de minister van Werk, Economie en Consumenten, aan wie deze vraag ook werd gesteld.

1) De regering heeft – via de Economic Risk Management Group – inderdaad contact genomen met de verzekeringssector om oplossingen en versoepelingen uit te werken voor verzekeringen die als essentieel kunnen worden beschouwd in de context van een gezondsheidscrisis.

Assuralia, de Beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, heeft reeds aangegeven dat binnenkort regelgevende maatregelen kunnen worden genomen voor een aantal verzekeringen: hospitalisatieverzekering, arbeidsongeschiktheid of overlijden van personen die genieten van dekking in het kader van een pensioenplan of een collectieve verzekering en gedeeltelijke werkloosheid ingevolge de crisis, uitstel van de premies voor hypothecaire kredieten en andere, schuldsaldoverzekeringen, enz.

Assuralia heeft een pagina over Covid-19 op haar website.

5) Het is de bedoeling om tot een akkoord met de verzekeringssector te komen, zeker voor de verzekeringen die als essentieel worden aanzien. De sector heeft zich bereid verklaard te zoeken naar oplossingen die aanvaardbaar zijn voor de verzekeringsnemers en die tevens de verzekeringsondernemingen niet in gevaar brengen. Een van de maatregelen die wie worden overwogen is een uitstel van de betaling van de premies met behoud van dekking.