Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-358

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 7 februari 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken

Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak

economisch delict
Financial Services and Markets Authority
aandeel
fraude
informatiebeveiliging
internet
bescherming van de consument

Chronologie

7/2/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 )
1/10/2020 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-361
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-768

Vraag nr. 7-358 d.d. 7 februari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij boiler room-fraude krijgen consumenten ongevraagd een telefoontje met een aanbod om weinig gekende aandelen of exotische financiële producten te kopen. Hoewel de bellers zich voordoen als erkende dienstverleners met website en professioneel ogende formulieren, gaat het dikwijls om oplichters en zijn de aandelen fictief of waardeloos. Tijdens het proces wordt de consument zwaar onder druk gezet, vandaar de benaming boiler room.

Sommige boiler rooms misleiden beleggers doordat zij de naam gebruiken van een bekende financiële organisatie of een naam die lijkt op die van een gerenommeerde financiële organisatie. Kopers van deze aandelen worden later vaak opnieuw opgelicht, doordat ze worden benaderd om hun stukken tegen een aantrekkelijke vergoeding aan buitenlandse instellingen te verkopen. Zij moeten daarvoor een vergoeding van enkele duizenden euro's betalen, waarna zij niets meer van hun «bemiddelaar» vernemen. Deze laatste vorm van oplichting wordt boiler room recovery-fraude benoemd.

Ik had graag gedetailleerde cijfers verkregen over de fraude die ook in ons land regelmatig voorvalt. Het is belangrijk om op te volgen of er een toename is van deze vormen van fraude gezien in onze buurlanden steeds meer mensen het slachtoffer zijn van deze fraudevorm.

Cybercrime en cybersecurity is één van de tien prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) 2016-2019. Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de leidraad van de politiewerking. Daarnaast is één van de transversale thema's inzake het Veiligheidsplan het aanscherpen van de politionele aanpak van de informaticacriminaliteit, daarbij rekening houdend met de ontwikkelingen van het internet, innovatie en nieuwe technologieën. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gewesten. Zo heeft de Brusselse regering een gewestelijk Centrum voor cyberveiligheid opgericht.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoeveel meldingen kreeg de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA – Financial Services and Markets Authority) over aandelenfraude voor de jaren 2017, 2018 en 2019? Kan u deze gedetailleerde cijfers toelichten? Is er zoals in onze buurlanden sprake van een toename?

2) Hoeveel dossiers heeft de FSMA voor de jaren 2017, 2018 en 2019 medegedeeld aan de gerechtelijke autoriteiten voor de aangifte van strafrechtelijke misdrijven wat betreft boiler room-fraude? Hoeveel dossiers werden de jongste drie jaar gemeld aan de procureur des Konings?

3) Werden er in ons land reeds daders van boiler room-fraude in vervolging gesteld zoals vandaag in Nederland het geval is (invervolgingstelling van vierenveertig personen rond één dossier)? Kunnen deze cijfers worden geduid?

4) Hoeveel landgenoten gingen op jaarbasis in op deze vorm van aandelenfraude en dit voor de jongste drie jaar? Hoeveel geld (totaal op jaarbasis voor de jongste drie jaar) speelden de slachtoffers kwijt? Kan de geachte minister deze cijfers duiden?

5) De jongste jaren maakt de boiler room-fraude rond digitale munten opgang die volgens de fraudeurs werken met blockchaintechnogie. Vindt men dit terug in de cijfers? Welke stappen worden hieromtrent ondernomen?

6) Heeft men de jongste drie jaar reeds bedragen van slachtoffers van boiler room-fraude kunnen recupereren? Zo neen, hoe komt dit? Kan u dit duiden? Zo ja, kan u dit cijfermatig toelichten?

7) Kan u meedelen, gezien deze vormen van fraude dikwijls internationaal opereren, welke stappen worden gezet op het Europese niveau om deze fraude terug te dringen, de gelden te recupereren, enz.?

8) Vanuit welke landen deze vormen van fraude veelal worden opgezet? Via welke landen de opgevraagde bedragen van de gedupeerde spaarders transiteerden? Hoe wordt dit aangepakt?