Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-310

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 23 januari 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Ziekenhuizen - Veiligheid - Verplegend en verzorgend personeel - Agressie - Aantal gevallen - Gevolgen

ziekenhuis
arbeidsveiligheid
officiŽle statistiek
lichamelijk geweld
beroep in de gezondheidszorg

Chronologie

23/1/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/2/2020 )
27/2/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-311

Vraag nr. 7-310 d.d. 23 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid omdat gezondheidszorg zowel federale als deelstaatbevoegdheid is.

Uit twee recente onderzoeken van de Vlaamse Zorginspectie blijkt dat algemene ziekenhuizen in Vlaanderen zeer goed scoren op het vlak van zorgkwaliteit. Die onderzoeken gingen onder andere na of er steeds voldoende medewerkers beschikbaar zijn voor urgente ingrepen, of het operatiematerieel steriel was en of alle werknemers de regels rond handhygiŽne goed opvolgen. Maar hoe zit het met de gezondheid van de werknemers, en vooral, hoe zit het met de veiligheid van de werknemers?

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Hoeveel daden van agressie worden jaarlijks geregistreerd tegen het verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen? Zijn er per Gewest cijfers beschikbaar voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?

2) In hoeveel gevallen gaat het om (zware) verbale agressie? In hoeveel gevallen om fysieke agressie?

3) In hoeveel gevallen zijn vrouwen het slachtoffer van deze agressie? In hoeveel gevallen mannen?

4) Wat zijn de gevolgen van deze agressie voor de ziekenhuizen? Hoeveel verzorgend en verplegend personeel moet ziekteverlof nemen ten gevolge van deze agressie? Heeft u cijfers voor de jaren 2015 tot 2020?

5) In hoeveel gevallen zijn de agressoren mannen dan wel vrouwen? In hoeveel van de gevallen gaat het om mensen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken?

6) Hoeveel gevallen van agressie hebben geleid tot een interventie van de politiediensten?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2020 :

De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Zij laat toe om tellingen uit te voeren op verschillende statistische variabelen, zoals het aantal geregistreerde feiten, de modus operandi, de voorwerpen gehanteerd bij het misdrijf, de gebruikte vervoermiddelen, de bestemmingen-plaats, enz.

De onderstaande gegevens worden gepresenteerd voor de periode 2015-2018 en het eerste semester van 2019 op het niveau van de Gewesten en zijn afkomstig uit de databankafsluiting van 31 oktober 2019.

1) & 2) Specifiek wat uw vraag betreft, dien ik u mee te delen dat de enige betrouwbare cijfers waarover wij beschikken met betrekking tot de thematiek van geweld tegen (verzorgend en verplegend) ziekenhuispersoneel de opzettelijke slagen en / of verwondingen aan een medisch beroep zijn gezien de slachtofferinformatie hierbij in de feitkwalificatie zelf zit vervat.

Het betreft het opzettelijk toedienen van slagen of verwondingen aan een ambulancier, een apotheker of een lid van medisch of paramedisch personeel.

De eerste tabel bevat het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake opzettelijke slagen aan medisch beroep met als bestemming-plaats ziekenhuis / polykliniek, zoals geregistreerd in de ANG op basis van de processen-verbaal.

Tabel 1: aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake opzettelijke slagen aan medisch personeel met als bestemming-plaats ziekenhuis / polykliniek

 

2015

2016

2017

2018

SEM 1 2019

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

6

17

16

13

11

Vlaams Gewest

32

42

32

47

30

Waals Gewest

23

17

25

20

13

Totaal

61

76

73

80

54

(Bron: federale politie)

3) De ANG bevat structureel niet de nodige gegevens om een antwoord op deze vraag te formuleren. Het is niet mogelijk om betrouwbare informatie te verstrekken over het geslacht van het slachtoffer.

De invoering van deze slachtoffergegevens zal echter wel mogelijk zijn zodra de aanpassingen aan de centrale databank (ANG) en haar alimentatiefluxen zullen aangebracht zijn. Deze aanpassingen zijn echter afhankelijk van de vele andere ontwikkelingsprioriteiten die aan de politie worden opgelegd, onder andere in het kader van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de terroristische aanslagen.

4) Deze informatie is niet beschikbaar in de ANG.

5) De volgende tabellen bevatten het aantal unieke door de politiediensten geregistreerde verdachten inzake opzettelijke slagen aan medisch personeel met als bestemming-plaats ziekenhuis / polykliniek, die gekoppeld zijn aan de in de eerste tabel gepresenteerde feiten, met een opdeling naar geslacht (tabel 2) en naar nationaliteit (Belg – niet-Belg) (tabel 3).

Tabel 2: aantal unieke geregistreerde verdachten inzake opzettelijke slagen aan medisch personeel met als bestemming-plaats ziekenhuis / polykliniek (naar geslacht)


2015

2016

2017

2018

SEM 1 2019

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Mannen

6

11

7

12

8

Vrouwen

1


11

1


Vlaams Gewest

Mannen

57

53

48

54

37

Vrouwen

19

21

20

33

10

Waals Gewest

Mannen

16

16

24

21

10

Vrouwen

5

5

9

7


(Bron: federale politie)

Tabel 3: aantal unieke geregistreerde verdachten inzake opzettelijke slagen aan medisch personeel met als bestemming-plaats ziekenhuis / polykliniek (naar nationaliteit (Belg – Niet-Belg))


2015

2016

2017

2018

SEM 1 2019

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belg

4

8

12

9

5

Niet-Belg

3

3

5

4

3

Vlaams Gewest

Belg

72

65

64

78

42

Niet-Belg

4

9

4

8

5

Waals Gewest

Belg

18

19

31

24

6

Niet-Belg

3

2

2

4

4

(Bron: federale politie)

Deze cijfers mogen niet bij elkaar worden opgeteld om dubbeltellingen te vermijden. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de ANG geen uitspraak doet over het al dan niet schuldig karakter van de verdachte.

6) Het betreft hier een weergave van het aantal door politie geregistreerde feiten en de hieraan gekoppelde verdachten. Het aantal interventies door de politie maken geen deel uit van de ANG.