Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-295

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 17 januari 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken

overheidsadministratie
ambtenaar
personeel op contractbasis
EU-onderdaan
buitenlandse staatsburger
officiële statistiek

Chronologie

17/1/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/2/2020)
29/1/2020Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-304

Vraag nr. 7-295 d.d. 17 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk alsook migratie en inburgering zijn transversale aangelegenheden.

Artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat «alleen Belgen tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar zijn, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld».

Kan u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen en voor de organisaties die onder uw voogdij staan, per administratie en per organisatie, meedelen hoeveel personeelsleden, ongeacht hun statuut, niet over de Belgische nationaliteit beschikken?

Kan daarbij een opsplitsing worden gemaakt al naar gelang het gaat om onderdanen van lidstaten van de Europese Unie (EU), onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat of de Europese Economische Ruimte (EER), en onderdanen van derde landen?

Kan u wat deze laatste categorie betreft meedelen om welke landen het precies gaat?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2020 :

Voor het eerste deel van uw vraag verwijs ik u naar het antwoord van de eerste minister op uw schriftelijke vraag nr. 7-292 van 17 januari 2020.

Voor het tweede deel van uw vraag verwijs ik u naar mijn antwoord op de schriftelijke vraag van parlementslid Barbara Pas van 14 november 2019.