Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-284

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 14 januari 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ - Bewaarbeleid van digitale publicaties - Organisatie - Stand van zaken

elektronisch document
elektronisch publiceren
nationale bibliotheek
beheer van digitale rechten
wettelijk depot
digitale distributie

Chronologie

14/1/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/2/2020 )
13/2/2020 Antwoord

Vraag nr. 7-284 d.d. 14 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Archiefbeleid is een transversale aangelegenheid.

Tijdens de vorige zittingsperiode werden er door een aantal parlementsleden in het Vlaams Parlement vragen gesteld over het aan het licht gekomen hiaat tussen het bewaarbeleid van papieren publicaties door de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ en het ontbreken van een adequate infrastructuur om dit te doen voor de snel aan populariteit winnende digitale publicaties. De toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor cultuur zag medio 2018 het belang in van een beleidskader voor dergelijke publicaties maar moest wachten op de federale timing en de collega's van de andere Gemeenschappen. Intussen zijn we bijna anderhalf jaar later en had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Wat is de huidige stand van zaken in verband met het bewaarbeleid van digitale publicaties? Is de wetgevende omkadering, inclusief het koninklijk besluit dat de organisatie van de deponering regelt, intussen een feit?

2) De organisatie en concrete invulling van het digitale bewaarbeleid komt op conto van de Koninklijke Bibliotheek. Zij voorzagen voor half 2018 in de inwerkingtreding van een nieuwe tool voor deponering van digitale publicaties. Is deze al operationeel en op welke wijze heeft de Koninklijke Bibliotheek voorafgaand overleg gepleegd met de overheid en het werkveld in Vlaanderen?

3) Is er al een beheers- en adviesorgaan in werking getreden dat zich zal bezighouden met de organisatie, infrastructuur, selectie, verwerving, ontsluiting en terbeschikkingstelling van dit digitaal archief? Zo ja, sinds wanneer?

4) Indien het antwoord op deze vragen ontkennend is, had ik graag vernomen waarom dit nog niet gebeurd is en wat de vooruitzichten zijn.

Antwoord ontvangen op 13 februari 2020 :

1) De wet van 8 juli 2018 voorziet reeds het depot van digitale publicaties maar het koninklijk besluit voor de effectieve inwerkingtreding ervan is in voorbereiding. Tegelijkertijd worden digitale publicaties op vrijwillige basis gedeponeerd.

2) Intussen draait het wettelijk depot online op volle toeren. Er werd eind 2018 inderdaad een nieuwe module voor de aangifte van het depot in gebruik genomen (zowel voor gedrukte als voor digitale publicaties). Deze kan worden geraadpleegd via www.wettelijkedepot.be.

3) Het beheer van het depot van digitale publicaties is een federale bevoegdheid die werd toevertrouwd aan de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). Deze zorgt voor alle aspecten van dit beheer. De terbeschikkingstelling van de collectie gebeurt volgens de geldende auteursrechtwetgeving.

4) De implementatie en het beheer van het depot voor digitale publicaties worden dan ook uitgevoerd en krijgen bijzondere aandacht.