Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-234

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 16 december 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) - Webstek - Taalgebruik

ministerie
binnenlands beleid
internet
taalgebruik
internetsite

Chronologie

16/12/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/1/2020 )
16/1/2020 Antwoord

Vraag nr. 7-234 d.d. 16 december 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Taalgebruik is een transversale aangelegenheid.

Wie op de webstek van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken doorklikt naar "Over ons" en verder gaat naar "Onze FOD" en vervolgens "Organogram" aanklikt, krijgt een aantal directies op het scherm te zien. Klikt men een van deze directies aan, dan komt men steevast op Franstalige pagina's terecht.

Een burger klaagde dit eind juli 2019 aan bij de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT). Hij kreeg nog dezelfde dag de bevestiging van de VCT dat zijn vaststelling klopte en dat dit niet in overeenstemming is met de taalwet in bestuurszaken is. Tevens werd hem meegedeeld dat dit gemeld zou worden aan de directeur generaal van de bevoegde dienst.

De daaropvolgende maanden wees de betrokken burger de VCT er tot driemaal toe op dat het euvel nog altijd niet was verholpen. Wie vandaag de dag de test doet, stelt inderdaad vast dat deze onregelmatigheid nog altijd aanwezig is.

Hier zijn dus twee mogelijkheden voorhanden: ofwel onwil om dit aan te passen, ofwel onbekwaamheid. In beide gevallen dient opgetreden te worden.

1) Hoe komt het dat dit euvel niet verholpen is, ondanks herhaalde herinneringen van de betrokken burger?

2) Wie tekent hiervoor verantwoordelijk? Worden er disciplinaire straffen genomen ten aanzien van deze verantwoordelijken?

3) Welke maatregelen neemt u om dit ten spoedigste in orde te brengen?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2020 :

Het euvel lag in het feit dat 5 links van het organogram in het Nederlandstalige deel van de site verkeerdelijk doorverwezen naar Franstalige pagina’s. De foutieve links zijn kunnen ontstaan uit de aanpassing van onze site om te voldoen aan de criteria van AnySurfer.

De vertraging om de correcte links te herstellen is te wijten aan een fout in de interne communicatie waardoor de verantwoordelijke dienst niet precies wist op welke site en op welke inhoud het probleem betrekking had. Er valt op te merken dat de website van de FOD Binnenlandse Zaken beschikt over een contactformulier via hetwelk verzonden berichten meteen toekomen bij de dienst Informatie en Communicatie.