Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1696

van Annick Lambrecht (Vooruit) d.d. 12 juli 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Gokreclame - Verbod - Impact - Besluitvorming - Overleg met de Gemeenschappen en de sportsector - Gebrek - Maatregelen

kansspel
reclame
sportmanifestatie
spelverslaving

Chronologie

12/7/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022)
15/9/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1696 d.d. 12 juli 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister nam het lovenswaardig initiatief om tegen het einde van het jaar zowat alle vormen van gokreclame aan banden te leggen. Het gaat onder meer over reclamespots op radio en televisie, advertenties op websites, kranten en in reclamedrukwerk. Voor de sportsector geldt een overgangsperiode tot 2025. Tot 2025 krijgen gokbedrijven nog de toelating om binnen de sportsector reclame te maken op t-shirts of in de stadions. Sport is een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Het juridisch handhaven van het gokken is een federale bevoegdheid. Samen gaat het om een transversale aangelegenheid waar zowel gemeenschapsbevoegdheden en federale bevoegdheden elkaar vinden en kruisen.

Ik heb deze maatregelen op het Vlaamse niveau op 25 mei 2022 voorgelegd aan de Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts, met de vraag welke de impact op de sportsector zal zijn en hoe de sportsector hierop reageert (cf. doc. Vlaams Parlement, vraag om uitleg nr. 2885 (2021-2022), https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1638285/verslag/1640274). Uit zijn reactie bleek de wil om mee te werken, maar ook een duidelijke frustratie omdat hij niet betrokken was bij de besluitvorming. Ik citeer: «Samen met de sportsector moet ik vaststellen dat wij niet geconsulteerd zijn, de Vlaamse Gemeenschap noch de sportsector. Het is een federale maatregel waarvan de factuur de facto komt te liggen bij de sportsector en dus ook bij de deelstaten. Ik heb steeds gezegd open te staan voor dialoog daarover en bereid te zijn om mee aan de tafel te schuiven en de discussie rond gokreclame mee te voeren. Op dit moment heb ik absoluut geen clou waar dit initiatief staat.»

Hierbij heb ik volgende vragen:

1) Zal u contact opnemen met de ministers van Sport van de deelstaten rond dit initiatief? Zo neen, waarom niet?

2) Klopt het dat u voorafgaand aan de lancering van uw voorstel geen contact heeft opgenomen met de sportsector om de eventuele impact te bespreken? Zo neen, waarom heeft u dit niet gedaan?

Antwoord ontvangen op 15 september 2022 :

Het juridisch handhaven van de kansspelen is een federale bevoegdheid. In het regeerakkoord 2020-2024 van de federale regering staat uitdrukkelijk dat zij de strijd tegen de gokverslaving en de gokschulden aangaat.

De lobby vanuit de kansspelsector staat gekend als één van de sterkste lobby’s en daarom heb ik, samen met de andere federale ministers bevoegd voor kansspelen, aan dit ontwerp van koninklijk besluit gewerkt.

De argumenten van de sportsector en de andere betrokken sectoren (zoals media), die vaak berusten op economische argumenten zijn mij goed gekend. Een voorafgaand overleg zou weinig veranderd hebben aan de maatregelen die genomen moeten worden in de strijd tegen de gokverslaving. Het verbieden van sportsponsoring is een belangrijke maatregel om kwetsbare groepen, zoals jongeren, te beschermen tegen de gevaren van gokverslaving. Sponsoring en gokreclame spelen immers een belangrijke rol in de normalisering van gokken en zetten bovendien aan tot spelen. Uit onderzoek blijkt dat 30 % van de spelers zich laat beïnvloeden door gokreclame tijdens sportwedstrijden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat spelers die een meer intensief gokgedrag vertonen zich vaak nog meer laten beïnvloeden door de gokreclame. Om die redenen heb ik beslist om paal en perk te stellen aan de gokreclame en de sportsponsoring door gokoperatoren.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat er geen rekening werd gehouden met de financiële impact van deze beslissing op de sportsector. We geven de sportsector in ons ontwerp tot 31 december 2024 de tijd om nieuwe sponsorcontracten af te sluiten.

Sport is belangrijk binnen onze samenleving, maar in dit specifieke geval weegt het belang van verslavingspreventie zwaarder. Laat sport om het spel gaan en niet om het wedden.