Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1607

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 11 mei 2022

aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

Auteursrechten - Beeldmateriaal - Permission Machine - Visual Rights Group - Inningsmethodes - Informatieverplichtingen - Naleving - Tekortkomingen - Controledienst - Onderzoek - Resultaten

auteursrecht
intellectuele eigendom
literaire en artistieke eigendom
bescherming van de consument
foto

Chronologie

11/5/2022 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022 )
1/6/2022 Antwoord

Vraag nr. 7-1607 d.d. 11 mei 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen omtrent de inning van auteursrechten en de verregaande praktijken van diverse inningskantoren (schriftelijke vragen nrs. 7-907, 7-115, 7-1189 en 7-1470).

In uw antwoord op schriftelijke vraag nr. 7-1470 stelde u het volgende: «Naar aanleiding van een algemeen onderzoek betreffende de naleving van informatieverplichtingen dat door de Controledienst eind 2021 is opgestart werd Permission Machine gewezen op diverse tekortkomingen, meer bepaald op het vlak van openbaarmaking van de lidmaatschapsvoorwaarden en het algemene beleid inzake verdelingen aan de rechthebbenden, beheerskosten en inhoudingen (artikel XI 266 van het Wetboek van economisch recht). De Controledienst onderzoekt momenteel of de aanpassingen die Permission Machine deed tegemoetkomen aan de opmerkingen.»

Sinds kort is Permission Machine van naam veranderd en gaat het voort onder de naam Visual Rights Group. Hun werkwijze zou worden aangepast en er zou een duidelijk en transparante tarifering gelden. De vergoeding voor de fotografen en de kost voor de inning zou worden opgesplitst. Dit is op zich positief.

Wat betreft het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: de Gemeenschappen zijn bevoegd voor de persoonsgebonden materies zoals cultuur. De federale overheid staat dan weer in voor het auteursrecht en de controle op de collectieve beheersvennootschappen. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen.

Ik had graag de volgende vragen aan u voorgelegd:

1) Wat waren de resultaten van het onderzoek betreffende de naleving van informatieverplichtingen dat door de Controledienst eind 2021 is opgestart? Kan u zeer gedetailleerd oplijsten welke tekortkomingen concreet werden vastgesteld en over welke concrete bedragen het gaat? Werden er sancties getroffen? Wat met de mogelijks onterecht geďnde gelden uit het verleden?

2) Worden de lidmaatschapsvoorwaarden vandaag openbaar gemaakt net als de verdelingen aan de rechthebbenden?

3) Hoe verhouden zich vandaag de beheerskosten en inhoudingen?

4) Vindt u de vergoeding van 190 euro als eigen kost conform? Kan u dit zeer gedetailleerd toelichten gezien de gemaakte kosten op het eerste zicht beperkt lijken?

Antwoord ontvangen op 1 juni 2022 :

Tekst nog niet beschikbaar.