Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1601

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 5 mei 2022

aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Citrix - Ernstige kwetsbaarheid - Veiligheidsrisico's - Hacking - Servers en computers - Ondernemingen - Overheids- en veiligheidsdiensten - Beveiliging - Richtlijnen - Maatregelen

informatiebeveiliging
informatieoorlog
computercriminaliteit
computerprogramma

Chronologie

5/5/2022 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022 )
9/6/2022 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1602

Vraag nr. 7-1601 d.d. 5 mei 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 17 december 2019 maakte Citrix een kwetsbaarheid in zijn software bekend en nam het bedrijf tijdelijke maatregelen om de risico's te beperken. Nog voordat de vele duizenden Citrix-gebruikende organisaties doordrongen waren van de acute risico's en de tijdelijke maatregelen hadden geïnstalleerd, waren aanvallers binnengedrongen in systemen (cf. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/19862/fundamenteel-ingrijpen-is-nodig-voor-nederlandse-digitale-veiligheid).

Het betrof een zeer ernstige kwetsbaarheid van «Citrix ADC» en «Citrix Gateway» servers, voorheen bekend als «Citrix Netscaler». Deze kwetsbaarheid werd qua ernst ingeschaald op een 9,8 op een schaal van 1 tot en met 10 (cf. https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/januari/13/vele-nederlandse-citrix-servers-kwetsbaar-voor-aanvallen). Dit zou in potentie een risico betekenen voor de netwerken van 80 000 bedrijven in 158 landen. De top vijf van landen met dergelijke organisaties wordt aangevoerd door de Verenigde Staten, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Australië staan in dat rijtje.

Als de kritieke kwetsbaarheid wordt uitgebuit, kunnen aanvallers zich via het internet direct toegang verschaffen tot het lokale netwerk van een bedrijf en daarvoor zijn geen accounts of authenticatie nodig, aldus Positive Technologies. Het uitbuiten van de kwetsbaarheid maakt het voor een aanvaller mogelijk om willekeurige code uit te laten voeren (cf. https://tweakers.net/nieuws/161500/citrix-kwetsbaarheid-vormt-risico-voor-netwerken-van-80000-bedrijven.html).

Positive Technologies, dat zich specialiseert in digitale veiligheidsexpertise, zegt dat Citrix-applicaties wijdverspreid zijn in bedrijfsnetwerken. Ze worden onder meer ingezet om medewerkers via het internet toegang te geven tot de interne bedrijfsapplicaties. De kwetsbaarheid maakt het voor een onbevoegde niet alleen mogelijk om toegang te krijgen tot gepubliceerde applicaties, maar ook andere bronnen van het interne bedrijfsnetwerk zijn kwetsbaar via de Citrix-server.

In tussentijd heeft Citrix zelf een geactualiseerde versie beschikbaar gesteld die deze veiligheidsproblemen zouden moeten oplossen (cf. https://www.security.nl/posting/729529/Citrix+verhelpt+kritieke+dos-kwetsbaarheid+in+ADC+en+Gateway). De vraag is in hoeverre zowel bedrijven als organisaties reeds deze geactualiseerde versie hebben geïmplementeerd. Zoniet blijven de netwerken uiterst kwetsbaar.

Wat betreft het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een Interministeriële Conferentie, waarop ook de politionele en justitiële spelers aanwezig waren. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de Gewesten waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u zich bewust van het mogelijke veiligheidsprobleem met de software van het merk Citrix? Indien ja, zijn er reeds stappen genomen om dit te verhelpen?

2) Gebruikt men binnen onze overheids- en veiligheidsdiensten de diensten van de bovengenoemde fabrikant? Indien ja, hoeveel computers, servers of accounts maken hiervan gebruik?

3) Zijn er reeds richtlijnen omtrent het vervangen of het actualiseren van dergelijke plots onveilig blijkende software? Welke instructies krijgt men mee? Wat is er al reeds gedaan? Indien ja, hoeveel bedroegen de kosten?

4) Zijn er reeds klachten binnengekomen van zowel privépersonen of diensten die gebruik maken van deze software? Indien ja, hoeveel in de voorbije drie jaar? Zijn er ook reeds meldingen binnengekomen omtrent computerkraken en indringers die binnendringen op servers of computers en dergelijke met Citrix-software, specifiek omwille van de zwaktes die de systemen vertonen zonder de veiligheidsupdate? Zo ja, hoeveel en waar?

5) Bent u bereid snel op te treden gezien het risico voor veel instellingen? Zo ja, welke stappen zullen gezet worden? Indien neen, hoe voorkomt u dat het gebruik van dergelijke software een veiligheidsprobleem kan veroorzaken?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2022 :

Tekst nog niet beschikbaar.