Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1511

van Tom Ongena (Open Vld) d.d. 9 maart 2022

aan de staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister

Administratieve vereenvoudiging - Horeca - Federale bevoegdheden - Citizen journeys - Samenwerking - Vlaams relanceplan

administratieve formaliteit
horecabedrijf
heractivering van de economie

Chronologie

9/3/2022Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2022)
7/4/2022Antwoord

Vraag nr. 7-1511 d.d. 9 maart 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Vlaanderen is momenteel binnen de hervormingspijler van het Vlaams relanceplan een grootschalige operatie lopende om de administratieve lasten en regeldruk in Vlaanderen te verlagen, de zogenaamde schrapsessies. In dit kader legde ik een schriftelijke vraag voor aan de vice-eersteminister en minister van economie en Werk nr. 7-1489. In zijn antwoord verwees hij ook naar u.

Het is de bedoeling om zowel de inhoudelijke als de administratieve regeldruk te verminderen, alsook om in de toekomst tot betere regelgeving te komen door middel van een ex ante screeningsmechanisme.

Deze operatie kreeg tot nu toe relatief weinig aandacht, maar het belang kan niet overschat worden. Vereenvoudiging van de regelgeving kan leiden tot kostenbesparingen voor burgers, bedrijven én overheid.

Binnen dit kader werd onder meer gebruik gemaakt van citizen journeys, waarbij concrete procedures rond bepaalde levensgebeurtenissen worden doorlopen om knelpunten in kaart te brengen vanuit het standpunt van burgers of ondernemers.

Concreet werden drie citizen journeys uitgevoerd, onder andere vanuit het perspectief van de horeca-ondernemers voor het traject tot het oprichten van een onderneming in de horecasector.

We weten dat Vlaanderen op het vlak van regeldruk en administratieve lasten een opdracht heeft, ook in de horeca die nu moeilijke tijden achter zich heeft. Heel wat aspecten uit de horeca zijn echter een federale bevoegdheid. Ik verwijs naar de complexiteit inzake arbeidsregelgeving, de voedselveiligheid, het spelen van muziek, enz.

Het zou goed zijn mocht Vlaanderen hierbij kunnen samenwerken met de federale overheidsdienst (FOD) Economie om na te gaan of we samen de lasten in de horeca kunnen verminderen. Voor ondernemers in de horeca maakt het niet uit of het regeltje in een decreet of in een wet staat. Voor hen is het één grote regeldruk.

Samen met de federale overheid kan aldus veel administratieve rompslomp worden aangepakt.

De administratieve vereenvoudiging binnen het hervormingsluik van het relanceplan van Vlaanderen omvat zowel lokale regelgeving als gewestelijke regelgeving en een groot federaal luik. Het betreft dan ook een transversale aangelegenheid.

In dit kader had ik dan ook graag volgende vragen aan u voorgelegd:

1) Hebt u reeds contact gehad met de Vlaamse regering over deze citizen journeys en dan meer specifiek over de administratieve vereenvoudiging en de vermindering van de regellast voor de horeca? Zo neen, bent u bereid hieromtrent contact op te nemen met Vlaanderen om de resultaten in te zien? Kan u dit toelichten wat het tijdschema en de inhoud betreft?

2) Kan u meedelen welke plannen u eventueel heeft met betrekking tot de administratieve vereenvoudiging en de vermindering van de regellast voor de horecasector? Kan u dit toelichten?

3) Wenst u samen te werken met Vlaanderen en deze citizen journey te gebruiken om samen met de deelstaten bepaalde acties te ondernemen om de regellast voor de horeca-ondernemer te verlagen?

Antwoord ontvangen op 7 april 2022 :

1)Tot op heden werden mijn diensten noch mijn beleidscel nog niet gecontacteerd door de Vlaamse regering in het kader van dit dossier. Uiteraard staan wij open voor samenwerking indien zij hierom verzoeken en zullen wij met veel interesse kennis nemen van de resultaten van hun onderzoek indien dit ons ter beschikking wordt gesteld.

In dit verband kan ik trouwens meedelen dat in het jaar 2015 door de federale Dienst administratieve vereenvoudiging (DAV) reeds een uitgebreid onderzoek werd uitgevoerd naar mogelijke vereenvoudigingen in de horecasector. De in het kader van dit onderzoek uitgewerkte rapporten zijn beschikbaar op de website van deze dienst.

Verschillende van de in het rapport voorgestelde vereenvoudigingen werden intussen gerealiseerd.

2) Wat verdere plannen van DAV betreft kan ik u meedelen dat, in het kader van de implementatie van de Single Digital Gateway-verordening, momenteel de implementatie van een uniek starters initiatieformulier wordt voorbereid. Een van de proefprojecten die in het verlengde hiervan wordt opgezet betreft specifiek de opstart van een nieuwe horecazaak. De Vlaamse overheid heeft de intentie hieromtrent binnenkort een «proof of concept» op te zetten, waaraan mijn diensten actief zullen meewerken.

3) Bij wijze van besluit kan ik meedelen dat ik mijn diensten de opdracht zal geven – in het kader van de geplande actualisering van het door de Ministerraad goedgekeurde Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging – te onderzoeken welke concrete voorstellen uit het Vlaamse onderzoek kunnen worden weerhouden in het Federaal Actieplan dat jaarlijks zal worden geactualiseerd.