Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1466

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 20 januari 2022

aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Federale verkiezingen - Kiesomschrijving - Bevolkingsaantallen - Aantal zetels - Aanpassing - Berekening - Communicatie - Toepassing

indeling in kiesdistricten
co÷ptatie
landelijke verkiezing
bevolkingsstatistiek
parlementaire zetel

Chronologie

20/1/2022 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/2/2022 )
24/2/2022 Antwoord

Vraag nr. 7-1466 d.d. 20 januari 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een deel van de Senaat, de geco÷pteerde leden, wordt aangeduid op basis van de uitslag van de Kamerverkiezingen, zodat onderstaande vraag tot de bevoegdheid van de Senaat behoort.

Bij de volgende verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers zal het aantal te begeven zetels per kiesomschrijving wellicht licht wijzigen op basis van de bevolkingsaantallen.

Mijn vragen:

1) Zijn de berekeningen op dit ogenblik al gekend?

2) Indien niet, wanneer zullen de nieuwe aantallen vastgelegd en gecommuniceerd worden?

3) Vanaf wanneer zullen die nieuwe aantallen van toepassing zijn? Kwestie om in te schatten wat de situatie zou zijn in het geval er vervroegde Kamerverkiezingen zouden moeten georganiseerd worden.

Antwoord ontvangen op 24 februari 2022 :

1) & 2) De verdeling van de zetels over de verschillende kieskringen van het land voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt geregeld door de Grondwet:

«Art. 63. § 3. De indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen wordt door de Koning bepaald in verhouding tot de bevolking.

Het cijfer van de bevolking van elke kieskring wordt om de tien jaar vastgesteld door een volkstelling of door enig ander middel, bepaald door de wet. De Koning maakt binnen een termijn van zes maanden de uitslagen bekend.

Binnen een termijn van drie maanden na die bekendmaking bepaalt de Koning het aantal zetels dat aan iedere kieskring toekomt.

De nieuwe indeling wordt toegepast vanaf de eerstvolgende algemene verkiezingen.»

Voortaan wordt er geen tienjaarlijkse volkstelling meer gehouden en overeenkomstig de Grondwet, vermeldt artikel 33 van de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving een ander middel om bevolkingscijfers vast te stellen:

«De bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren, zijn de cijfers die voortvloeien uit het aantal in het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven inwoners, zoals zij bekendgemaakt werden na de in artikel 63, § 3, tweede lid, van de Grondwet bedoelde tienjarige periode.»

De meest recente bevolkingscijfers zijn die van 28 mei 2012, die werden bekendgemaakt bij koninklijk besluit van 19 november 2012 (Belgisch Staatsblad van 27 november 2012).

De volgende cijfers die in aanmerking genomen moeten worden, zullen de cijfers zijn die voortvloeien uit het aantal inwoners dat op 28 mei 2022 in het Rijksregister van de natuurlijke personen is ingeschreven.

Overeenkomstig de Grondwet zullen deze bevolkingscijfers binnen een termijn van zes maanden worden bekendgemaakt, en zal de Koning binnen drie maanden na deze bekendmaking de nieuwe zetelverdeling in de Kamer vaststellen.

3) Zodra het nieuwe koninklijk besluit over de zetelverdeling is bekendgemaakt, is deze verdeling van toepassing op alle nieuwe wetgevende verkiezingen.