Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1226

van Annick Lambrecht (Vooruit) d.d. 3 mei 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Gevangenissen - Gedetineerden - Grondslapers - Aantal - Gevangenis van Brugge - Maatregelen

strafgevangenis
strafstelsel
gedetineerde

Chronologie

3/5/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/6/2021)
31/5/2021Antwoord

Vraag nr. 7-1226 d.d. 3 mei 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gevangeniswezen valt in de eerste plaats onder de federale overheidsdienst (FOD) Justitie, maar heel wat dienstverlening, zoals preventieve gezondheidszorg en bevordering van de gezondheid, sociaal-professionele reÔntegratie, onderwijs, cultuur en sport, behoren tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen of de Gewesten. Voorts kreeg Vlaanderen met de uitvoering van de zesde Staatshervorming een pak nieuwe bevoegdheden die nauwe linken hebben met het gevangeniswezen. Zo werden de bevoegdheden van de justitiehuizen naar de drie Gemeenschappen overgeheveld. De justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en probanten. Ik verwijs tevens naar het Vlaams decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Deze vraag is duidelijk transversaal en behoort dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

In het verleden stelde ik als federaal volksvertegenwoordiger meerdere malen een vraag over de grondslapers in BelgiŽ (zie: mondelinge vraag nr.†54†24134, CRIV 54†COM†0836 van 7†maart 2018, blz.†15, en mondelinge vraag nr.†54†27530, CRIV†54†COM†0994 van 7†november 2018, blz.†18) en, als senator, een schriftelijke vraag nr.†7-1137 op 5†maart 2021.

Recent bereikte mij het trieste nieuws dat er op 26†april 2021 terug achtendertig grondslapers waren in de gevangenis van Brugge.

De grondslapers dalen dus niet in volle coronatijd, ze stijgen in aantal.

Dit zijn terug verontrustende berichten.

Vandaar mijn vraag:

Hebben de maatregelen die u aankondigde in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr.†7-1137 van 5†maart 2021 hun effect gemist of zijn er gewoon sedertdien geen maatregelen genomen?

Antwoord ontvangen op 31 mei 2021 :

Zoals ik reeds meldde in mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 7-1137, kan het helaas gebeuren dat, wanneer een arresthuis op korte termijn met een groot aantal opsluitingen te maken krijgt, het aantal opsluitingen het aantal beschikbare bedden voor een korte tijdsduur overschrijdt. Dit is een gegeven waar ik allerminst gelukkig over ben, maar de situatie is nu eenmaal historisch zo gegroeid dat dit op bepaalde momenten jammer genoeg voorvalt zonder dat dit meteen kan worden opgelost.

De gezondheidscrisis waarmee wij te kampen hebben, speelt hierin uiteraard ook een rol. Wanneer een arresthuis wegens de uitbraak van Covid-19 in lockdown wordt geplaatst, wordt de onderzoeksrechters gevraagd binnenkomende gedetineerden die uit vrijheid komen zoveel mogelijk naar een ander arresthuis te sturen. Zo werden recentelijk de gevangenissen van Gent en Dendermonde in lockdown geplaatst met als gevolg dat binnenkomende gedetineerden die uit vrijheid kwamen naar de gevangenis van Brugge werden gestuurd, wat mogelijks gevolgen had op het vlak van overbevolking.

Om dit probleem in de gevangenis van Brugge snel op te lossen, werden nu al enkele cellen omgebouwd tot duo- en quattrocellen. Hierdoor is de beschikbaarheid van lokale ruimte reeds toegenomen.

Tegelijkertijd onderzoekt de administratie de mogelijkheden om gevangenen naar andere inrichtingen over te brengen. Zoals u weet, maakt deze betere spreiding van gedetineerden over alle gevangenissen deel uit van mijn 10 actiepunten in de strijd tegen overbevolking in gevangenissen. De bedoeling is om alle beschikbare plaatsen zo goed mogelijk te benutten om voldoende bufferplaatsen in de gevangenissen te creëren. Deze overplaatsingen vergen iets meer tijd omdat zij alleen kunnen worden uitgevoerd voor veroordeelde gedetineerden. Hiervoor moeten de dossiers eerst kunnen worden bestudeerd, want om recidive te verminderen moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de individuele gezinssituatie van elke gedetineerde.

Ik zal me blijven inzetten om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen wanneer het zich voordoet. U weet dat ik ook werk aan de andere negen punten van mijn actieplan om de capaciteitsproblemen in de gevangenissen structureel op te lossen. Helaas kan dit niet van de ene dag op de andere, maar deze legislatuur zullen een aantal belangrijke stappen in de goede richting worden gezet.

Voor het overige verwijs ik naar mijn antwoord op uw vraag nr. 7-1137.