Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1137

van Annick Lambrecht (sp.a) d.d. 5 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Gevangenissen - Gedetineerden - Grondslapers - Aantal - Maatregelen

strafgevangenis
gedetineerde
strafstelsel

Chronologie

5/3/2021Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021)
18/3/2021Antwoord

Vraag nr. 7-1137 d.d. 5 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gevangeniswezen valt in de eerste plaats onder de federale overheidsdienst (FOD) Justitie, maar heel wat dienstverlening, zoals preventieve gezondheidszorg en bevordering van de gezondheid, sociaal-professionele reÔntegratie, onderwijs, cultuur en sport, behoren tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen of de Gewesten. Voorts kreeg Vlaanderen met de uitvoering van de zesde Staatshervorming een pak nieuwe bevoegdheden die nauwe linken hebben met het gevangeniswezen. Zo werden de bevoegdheden van de justitiehuizen naar de drie Gemeenschappen overgeheveld. De justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en probanten. Ik verwijs tevens naar het Vlaams decreet van 8†maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Deze vraag is duidelijk transversaal en behoort dus tot de bevoegdheid van de Senaat.

In het verleden stelde ik als federaal volksvertegenwoordiger meerdere malen een vraag over de grondslapers in BelgiŽ (zie: mondelinge vraag nr.†54†24134, CRIV†54 COM†0836 van 7†maart 2018, blz.†15, en mondelinge vraag nr.†54†27530, CRIV†54 COM†0994 van 7†november 2018, blz.†18).

Recent lezen we in de media terug verontrustende berichten over een toenemend aantal grondslapers.

Vandaar mijn vragen:

1) Hoeveel gedetineerden slapen op de grond per gevangenis in BelgiŽ vandaag de dag?

2) Kunt u mij een overzicht bezorgen van het aantal grondslapers de jongste twee jaar, verdeeld per maand en per gevangenis in BelgiŽ?

3) Hoe komt het dat er terug meer grondslapers zijn?

4) Welke maatregelen zal u nemen om alle gedetineerden in BelgiŽ een bed te geven en dit probleem op te lossen?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2021 :

1) Op 1 maart 2021 waren er in totaal 148 grondslapers in de Belgische gevangenissen, onderverdeeld als volgt:

– Antwerpen: 78;

– Gent: 32;

– Brugge: 25;

– Oudenaarde: 5;

– Hasselt: 3;

– Dendermonde: 3;

– Mechelen: 2.

2) Deze gegevens worden niet systematisch bijgehouden en kunnen dus helaas niet gegeven worden.

3) Zoals mijn voorganger het meermaals heeft aangegeven, kan het gebeuren dat wanneer een arresthuis zich geconfronteerd ziet met een groot aantal opsluitingen op korte termijn, het aantal opsluitingen het aantal beschikbare bedden voor een korte tijdsduur overschrijdt. Instroom en uitstroom van gedetineerden zijn uiteraard geen communicerende vaten.

4) Waar mogelijk (zoals bijvoorbeeld in de gevangenissen van Hasselt en van Gent) werden stapelbedden geplaatst om tegemoet te komen aan deze problematiek. Deze extra bedden betekenen geen formele verhoging van capaciteit maar zorgen er wel voor dat zoveel mogelijk mensen een bed kunnen krijgen.

Wat betreft meer structurele oplossingen, de eerste maatregel bestaat uiteraard erin de gevangeniscapaciteit te verhogen. De bouw van de gevangenissen te Haren en Dendermonde is bezig en wordt deze regeerperiode afgerond. De bouw van de gevangenis te Antwerpen moet nog tijdens deze regeerperiode worden aangevat. De renovatie van Merksplas en de procedures voor extra capaciteit in Ieper, Ruiselede en Jamioulx worden voortgezet.

Deze structurele oplossingen mogen niet het enige antwoord zijn. Een snellere rechtspleging moet het dus ook mogelijk maken de duur van de voorlopige hechtenis te verkorten, aangezien bijna 38 % van de gevangenisbevolking nog steeds bestaat uit personen die in voorlopige hechtenis zitten. Deze verbetering zal ook een effect hebben op de overbevolking. Meer in het algemeen moet de overbevolking waarmee onze gevangenissen nog steeds te kampen hebben, worden opgelost door een combinatie van maatregelen, en hiervoor verwijs ik naar mijn tien puntenplan.