Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-924

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 20 april 2016

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Luchthaven van Zaventem - Aanslag van 22 maart 2016 - Heropstart van de luchthaven - Veiligheid van gevaarlijke sites en gevoelige bedrijven - Spreiding van het baangebruik - Mogelijke wijzigingen

luchtvervoer
luchthaven
terrorisme
veiligheid van het luchtverkeer
lawaai
luchtverkeer
industrieel risico

Chronologie

20/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 )
11/7/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-924 d.d. 20 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is voor iedereen duidelijk dat het dossier van de opstijgende en landende vliegtuigen vanop Zaventem een rechtstreekse impact heeft op de bevoegdheden van de federale regering, van de Vlaamse regering en van de Brusselse Hoofdstedelijke regering. De luchthaven, de vliegroutes en het baangebruik zijn de bevoegdheid van de federale overheid. Het leefmilieu en de geluidsnormen zijn de bevoegdheid van de Gewesten (hier het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijke) en de uitstoot en lawaaihinder zijn dan weer een gedeelde bevoegdheid voor Volksgezondheid federaal én binnen de Gemeenschappen.

Geen ander dossier grijpt bovendien zo in op het leven van de honderdduizenden bewoners rond de luchthaven en op het leven binnen de gemeenten rond de luchthaven.

Daarom werden er in de jongste dertien jaar pogingen gedaan om de hinder te spreiden en alle omwonenden op een evenwaardige wijze met hinder te belasten in plaats van één deel van de bevolking met alle hinder te belasten.

Daarom is het gebruik van de verschillende banen op de luchthaven zo essentieel.

1) Kan de geachte minister mij bevestigen dat de spreiding van het baangebruik ook tijdens de heropstart van de luchthaven na de tragische gebeurtenissen op 22 maart 2016 verder gehandhaafd blijft ?

2) Zijn er naar aanleiding van de heropstart van de luchthaven wijzigingen aangebracht aan het baangebruik of aan de routes die gebruikt worden voor opstijgende vliegtuigen vanop Zaventem ?

3) Worden bijvoorbeeld gevaarlijke sites zoals het Sevesobedrijf in Neder-Over-Heembeek gemeden door opstijgende vliegtuigen, uit voorzorg voor terroristische aanvallen ?

4) Wordt voor gevoelige bedrijven zoals het Militair Ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek voorkomen dat er vliegtuigen overvliegen bij het opstijgen ?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2016 :

Op de vraag van het geachte lid kan ik het volgende antwoorden.

1) Het baangebruik zoals uiteengezet in de Aeronautical Information Publication (AIP) onder rubriek PRS (preferential runway system) werd niet gewijzigd ingevolge de gebeurtenissen van 22 maart 2016.

2) Gelijkerwijze werden ingevolge de gebeurtenissen van 22 maart geen wijzigingen aangebracht aan zowel het tracé als de gebruiksvoorwaarden van de vliegprocedures.

3) & 4) Zoals aangegeven onder 1) en 2) werden de vliegprocedures (tracé en gebruiksvoorwaarden) en de PRS (systeem van preferentieel baangebruik) noch gewijzigd, noch opgeschort. De acties om de veiligheid te waarborgen worden gevoerd op de gebieden van preventie en van detectie.