Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-8

van Pol Van Den Driessche (N-VA) d.d. 28 oktober 2014

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Horeca - Geregistreerde kassa - Invoering - Stand van zaken - Evaluatie

horecabedrijf
belastingfraude
BTW
zwartwerk

Chronologie

28/10/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014)
5/5/2015Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-7

Vraag nr. 6-8 d.d. 28 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn vraag heeft te maken met de verplichte invoering van de geregistreerde kassa in de horeca.

Ik vernam dat een gekende Antwerpse brasserie de deuren zal sluiten ingevolge voortdurende controles en boetes.

In een artikel in "Het Belang van Limburg" en een bericht op de site van Horeca Vlaanderen wordt verwezen naar een studie van professor Houben, die waarschuwt voor het verlies van 68000 banen in de horeca indien de geregistreerde kassa wordt ingevoerd.

De arbeidswetgeving is niet aangepast aan de specifieke noden van de sector, met hoge boetes en voortdurende controles tot gevolg.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel horecabedrijven stapten al over naar het nieuwe systeem van de geregistreerde kassa?

2) Wat bracht dat nieuwe systeem al op, in vergelijking met de situatie ervoor?

3) Hoe evalueert u zelf deze veranderingen?

4) Welke bijsturingen zijn volgens u nodig?

Antwoord ontvangen op 5 mei 2015 :

Op datum van 28 april 2015 zijn 18 573 horeca-uitbatingen geregistreerd die een GKS moeten gebruiken of vrijwillig zullen overgaan tot het gebruik van een GKS. Er zijn inmiddels 1 321 geregistreerde kassasystemen in gebruik.

Gezien de implementatie gespreid wordt over het volledige jaar 2015 is het te vroeg om een evaluatie van de opbrengsten te maken.

De invoering van het geregistreerd kassasysteem in de horeca voorzag, zoals vermeld in het federaal regeerakkoord, een aantal flankerende maatregelen. Deze werden op mijn initiatief, samen met de staatssecretaris bevoegd voor de Strijd tegen de sociale fraude, uitgebreid besproken en overlegd met de betrokken vakministers. De Ministerraad heeft inmiddels een aantal belangrijke maatregelen goedgekeurd in de programmawet, in uitvoering van het begrotingsconclaaf.

Hierin zit een partim flankerend beleid voor de horeca, hetwelk ingaat op 1 oktober 2015. Met name gaat het om een extra uitbreiding van het aantal goedkope overuren (bruto = netto, zonder sociale of fiscale belasting) tot drie honderd uren voor alle horecazaken en een bijkomende uitbreiding tot drie honderd zestig uren goedkope overuren voor horecazaken met een GKS. Er komt ook een uitbreiding van de gelegenheidsarbeid naar twee honderd dagen per werkgever. De flexi-jobs maken het mogelijk dat werknemers die minimaal een viervijfdejob hebben bij een andere werkgever voortaan in de horeca kunnen bijverdienen aan een nettoloon, aangevuld met 25 % werkgeversbijdrage. Deze goedkope overuren betekenen een belangrijke lastenverlaging voor de vaste (voltijdse) werknemers in de horeca. Zij worden enerzijds een stuk goedkoper voor de werkgever (geen Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)-bijdrage van 25 % of 33 %) en zijn anderzijds ook financieel gunstig voor de werknemer zelf : geen RSZ-werknemersbijdrage (13,07 %), geen personenbelasting (bruto = netto), en met behoud (opbouw) van volledige sociale rechten.

Daarnaast legt de administratie momenteel de laatste hand aan een charter met de fiscale en sociale inspectiediensten. Daarin wordt vooropgesteld dat de controle naar het correct gebruik van een geregistreerd kassasysteem niet systematisch mag worden aangewend om terug te keren in het verleden, en – bijvoorbeeld – in voorgaande jaren bepaalde regularisaties op de omzet te verrichten.

Vervolgens wordt ook in de horeca een administratieve vereenvoudiging vooropgesteld, bijvoorbeeld wat aanwezigheidsregistratie, affichering van uurroosters, enz., betreft, gelet op het feit dat het GKS een ideaal middel is om aan deze vereenvoudiging bij te dragen.

Tenslotte zal de roll-out van het GKS on the field alsook de toepassing van de flankerende maatregelen in de sector een systematische monitoring ondergaan.