Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-769

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 16 november 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Oorsprong van vis in Brusselse restaurants - Onderzoek van Oceana - Resultaten

vis
fraude
Keuringsdienst van waren

Chronologie

16/11/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/12/2015)
23/12/2015Antwoord

Vraag nr. 6-769 d.d. 16 november 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De FOD Economie is belast met de controle op de voorschriften voor vis. Fraudeurs lappen die voorschriften aan hun laars en vangen illegale vis of beschermde vissoorten. Dit kan een invloed hebben op het visserijbeleid in Vlaanderen en op het imago van de Vlaamse visserijsector. Onderstaande vraag heeft dus een transversaal karakter.

Uit een onderzoek van Oceana, een belangenvereniging die streeft naar de instandhouding van de wereldzeeŽn, is gebleken dat in restaurants in Brussel vaak goedkopere vis wordt geserveerd dan de vissoort die op de menukaart staat vermeld. De milieuorganisatie nam tussen maart en juni van dit jaar 280 vismonsters in 150 Brusselse restaurants en in de kantines van de Europese instellingen. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat 31,8 procent van de vismonsters foutief geŽtiketteerd waren, en dus niet overeenstemden met de vis die op de menukaart werd vermeld. Vooral met tong (11%), kabeljauw (13%) en blauwvintonijn (95%) werd gesjoemeld.

Visproducten moeten voldoen aan Europese etiketteringsvoorschriften voor levensmiddelen en aan specifieke voorschriften voor vis. Maar blijkbaar wordt die regelgeving niet goed nageleefd. Visfraude komt volgens Oceana niet alleen in Brussel voor, maar in heel Europa. Meestal gaat het om geldgewin, de vissen worden vervangen door goedkopere vissoorten, maar omdat er geen controle is, staat volgens de onderzoekers de deur open voor illegaal gevangen vis of beschermde soorten. Dat kan leiden tot het verdwijnen van bepaalde vissoorten. Dus zowel het milieu als de consument lopen risico en/of gevaar.

De Europese commissie schuift de verantwoordelijkheid door naar de Belgische overheid, die de controles moet uitvoeren. Bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) wordt de bal doorgespeeld naar de FOD Economie, die verantwoordelijk is voor economische fraude. De FOD Economie verklaarde dat men het rapport van Oceana zal analyseren en indien mogelijk actie zal ondernemen.

Ik had aan de minister graag de volgende vragen gesteld:

1. Wat is de visie van de minister ter zake?

2. Welke maatregelen zal de FOD Economie nemen om hiertegen op te treden?

Antwoord ontvangen op 23 december 2015 :

1) Wanneer er ten aanzien van consumenten oneerlijke handelingen werden gesteld, sta ik er volledig achter dat er adequate maatregelen worden getroffen, rekening houdend met het bestaande wetgevend arsenaal, en dat ten opzichte van elke persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan de misleiding.

2) De algemene directie Economische Inspectie heeft de verantwoordelijken van OCEANA ontmoet op 9 december 2015. Rekening houdend met de door OCEANA bezorgde elementen, zal de Economische Inspectie een onderzoeksstrategie bepalen en een onderzoeksmethode ontwikkelen. Als uit het onderzoek blijkt dat er bedrog werd gepleegd, zal de algemene directie Economische Inspectie de gepaste maatregelen treffen tegen de overtreders.

Tot slot wordt ook een overleg met de horecasector gepland om te bekijken welke maatregelen de sector in kwestie bereid is te nemen om zijn communicatie naar de consumenten te verbeteren.