Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-723

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 21 september 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur - Ratificatie - Stand van zaken

ratificatie van een overeenkomst
biodiversiteit
overeenkomstprotocol
gezondheidsinspectie

Chronologie

21/9/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2015 )
13/11/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-723 d.d. 21 september 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur is een gemengd verdrag dat aan de bevoegdheden van alle beleidsniveaus in BelgiŽ raakt.

Op 29 december 1993 trad het Verdrag van 5 juni 1992 inzake biologische diversiteit in werking. Op 11 september 2003 trad vervolgens het Protocol van Cartagena van 29 januari 2000 inzake bioveiligheid bij voornoemd verdrag in werking. Het bevat een op het voorzorgsbeginsel gebaseerd kader voor veilige overdracht, veilige hantering en veilig gebruik van veranderde levende organismen die voortkomen uit de moderne biotechnologie en die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het behoud en het duurzaam gebruik van de biologische diversiteit of risico's kunnen vormen voor de gezondheid van de mens. Er moesten evenwel nog internationale voorschriften en procedures op het gebied van aansprakelijkheid en schadeloosstelling worden uitgewerkt. Dat leidde tot het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur van 15 oktober 2010, dat door BelgiŽ op 20 september 2011 ondertekend werd.

Het aanvullend protocol levert een belangrijke bijdrage om de doelstellingen van het Verdrag inzake biologische diversiteit ťn het Protocol van Cartagena te bereiken. Daarom is het belangrijk dat het zo spoedig mogelijk in werking kan treden. In juli 2015 hebben tweeŽndertig landen de ratificatieprocedure afgehandeld. Er ontbreken dus nog acht ratificaties om het Aanvullend Protocol in werking te doen treden.

1) In 2013 schreef de minister in zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 5-9117 van 24 mei 2013 dat de FOD Volksgezondheid bezig is met de voorbereiding van het ratificatiedossier. We zijn intussen ruim twee jaar verder. Wanneer zal de federale regering het ontwerp van wet bij de Kamer van volksvertegenwoordigers indienen ?

2) Waarom sleept dit dossier zo lang aan op federaal niveau? Beschouwt de Belgische regering, die het Aanvullend Protocol nochtans op 20 september 2011ondertekend heeft, dat niet als prioritair? Waarom?

3) Het protocol, dat een gemengd verdrag is, werd met het decreet van 14 april 2014 al goedgekeurd in Vlaanderen. Wat is de stand van zaken in de andere deelstaten? Is er een akkoord met de deelstaten om de ratificatieprocedure zo spoedig mogelijk af te handelen ?

Antwoord ontvangen op 13 november 2015 :

De federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft de intentie het ratificatiedossier te finaliseren in 2016. Voor verdere inlichtingen verwijs ik u naar mijn collega Maggie De Block die bevoegd is voor deze materies.