Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-683

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 26 juni 2015

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Greenpeace - Actie - Dumpen van stenen in zee

Noordzee
ecologische beweging
zeevisserij

Chronologie

26/6/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015)
31/7/2015Antwoord

Vraag nr. 6-683 d.d. 26 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het transversale karakter van de schriftelijke vraag kan als volgt worden gemotiveerd: de acties van Greenpeace om stenen in zee te gooien kunnen niet alleen gevolgen hebben voor het mariene milieu, maar ook voor de visserijsector.

Greenpeace is enige tijd geleden opnieuw begonnen met het dumpen van stenen (zwerfkeien) op visgronden in het Nederlandse deel van de Noordzee. Greenpeace wil hiermee protesteren tegen het gebrek aan daadkracht van de Nederlandse regering om de Noordzeenatuur te beschermen. Volgens de vissers brengt de 'onverantwoorde actie' van Greenpeace hun levens in gevaar. Het gooien van stenen is immers gevaarlijk voor kleine schepen die kunnen kapseizen als hun netten in de keien verstrikt geraken. De bevoegde Nederlandse staatssecretaris noemde de actie dan ook volledig terecht "gevaarlijk" en "volkomen contraproductief".

Rekening houdende met de federale bevoegdheid inzake de territoriale zee en de Vlaamse bevoegdheid inzake visserij, lijkt het ons opportuun dat er het nodige overleg is, inzonderheid met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de vissersboten.

1. Heeft de minister weet van acties van Greenpeace in het Belgische deel van de Noordzee? Indien ja, welke?

2. Is er hieromtrent overleg met de Nederlandse collega's?

3. Op welke manier is er overleg met alle betrokken overheden en actoren met het oog op het verzekeren van de veiligheid van de vissers en vissersboten?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2015 :

1) Ik heb vernomen dat op 6 juli 2015 te Amsterdam uitspraak is gedaan in het kort geding, aangespannen door een aantal Nederlandse vissers, tegen Greenpeace omwille van het dumpen van zwerfkeien op de visgrond Klaverbank in Nederland. Greenpeace is in dat kort geding, aangespannen op 13 mei 2015, vrijgesproken. Er is hierover nog geen contact of overleg geweest met de Nederlandse overheid. Mocht Greenpeace dergelijke actie willen ondernemen in België, dan kan dit pas als alles conform de bestaande regelgeving gebeurt (mariene ruimtelijke planning, vergunningsprocedure, enz.). Zo’n actie is quasi onmogelijk conform de regels. Ik ben als staatssecretaris niet op de hoogte gebracht door Greenpeace, noch weet ik via andere kanalen dat Greenpeace dergelijke plannen zou hebben. Momenteel moeten we, mijns inziens, dergelijke acties niet vrezen.

2) Er is geen specifiek overleg met mijn Nederlandse collega’s. Dit is immers een Nederlands probleem waartoe ik als Belgisch federaal bevoegde staatssecretaris weinig kan bijdragen. Ik zal evenwel niet nalaten om onze goede contacten met Nederland aan te spreken als dit een Belgische probleem zou worden of als wij onze Nederlandse collega’s kunnen bijstaan.

3) Mijn administraties, marien milieu en maritiem vervoer, hebben open communicatielijnen met het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC) te Oostende die de Belgische Exclusive Economic Zone (EEZ) bewaken via radardekking. Zij werken tevens samen met de Scheepvaartpolitie (SPN). Ook hebben wij goede relaties met de Belgische vissersgemeenschap. Dergelijke acties zouden dus snel opgemerkt en gemeld worden.