Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-665

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 2 juni 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Luchthaven van Zaventem - Vliegroutes - Route over het kanaal van Brussel - Afschaffing - Gevolgen voor andere zones van Brussel

luchthaven
lawaai
luchtverkeer

Chronologie

2/6/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 )
2/9/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-665 d.d. 2 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is voor iedereen duidelijk dat het dossier van de op de luchthaven van Zaventem opstijgende en landende vliegtuigen een rechtstreekse impact heeft op de bevoegdheden van de federale regering, van de Vlaamse regering en van de Brusselse regering. De luchthaven, de vliegroutes en het baangebruik zijn de bevoegdheid van de federale overheid. Leefmilieu en de geluidsnormen zijn de bevoegdheid van de Gewesten (hier het Vlaamse en het Brusselse) en de uitstoot en lawaaihinder zijn dan weer een gedeelde bevoegdheid voor Volksgezondheid federaal Ún binnen de Gemeenschappen.

Geen ander dossier grijpt bovendien zo in op het leven van de honderdduizenden bewoners rond de luchthaven en op het leven in de gemeenten rond de luchthaven.

Indien in dit dossier ergens een route wordt geschrapt of het baangebruik wordt gewijzigd, dan heeft dat steeds rechtstreeks gevolgen op de hinder voor andere zones.

Een broos evenwicht in het verdelen van de hinder wordt dus volledig op de helling gezet door nieuwe beslissingen van de minister.

Zo heeft de beslissing van de minister om minder vliegtuigen boven Etterbeek en Oudergem te sturen, rechtstreeks een toename van de hinder in de oostrand en de noordrand tot gevolg. Het is vreemd dat een beetje hinder boven de rijkere Brusselse gemeenten niet kan of mag worden getolereerd. De Belgische staat heeft in de rechtszaak die aangespannen werd tegen de beslissing van voormalig staatssecretaris Wathelet ook nauwelijks enige moeite gedaan om de spreiding van de hinder te verdedigen. Het is een lepe manier om meer hinder op de kap van sommige buurten te leggen.

De huidige minister heeft eveneens, in het geniep en zonder duidelijke regeringsbeslissing, de route over de kanaalzone geschrapt, waardoor er plots meer hinder is in heel de Noordrand, Laken en Neder-Over-Heembeek.

1) Wanneer heeft de minister de beslissing genomen om de route over de kanaalzone boven Brussel niet meer te gebruiken?

2) Wordt de kanaalroute nog gebruikt tijdens de dag?

3) Wordt de kanaalroute nog gebruikt tijdens de nacht?

4) Naar welke zones zijn deze opstijgende vliegtuigen verplaatst?

5) Welke argumenten kan de minister voorleggen om deze eenzijdige verhoging van de hinder in de noordrand te verantwoorden ?

6) Heeft ze deze wijziging in het routegebruik besproken op de Ministerraad en heeft de regering hiervoor toestemming gegeven ?

7) Heeft ze deze wijziging van het routegebruik besproken met de Vlaamse regering en zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg ?

8) Beseft ze dat ze met zulke verdoken beslissingen totaal ongeloofwaardig en oneerlijk overkomt? Wat zal ze doen om de kanaalroute terug in werking te stellen ?

9) Beseft ze dat enkel een vermindering van het aantal vluchten en het aanpakken van het lawaai en het uitstootprobleem aan de bron zelf voor een oplossing kunnen zorgen voor de omwonenden ?

Antwoord ontvangen op 2 september 2015 :

1) De route werd niet afgeschaft. Belgocontrol heeft uit hoofde van zijn taak tot invoering van een moratorium, zoals bepaald in het regeerakkoord, de lijst met de vliegtuigen die over het kanaal werden gestuurd, gewijzigd. Het directie-generaal Luchtvaart (DGLV) heeft deze lijst, waarop vliegtuigtypes stonden waarvan de quota count-waarde hoger was dan 4, gecorrigeerd.

2) Deze route wordt alle weekends overdag gebruikt, aangezien het gebruik van de ringroute van 6 uur 's ochtends tot 22.59 uur 's avonds verboden is.

3) Deze route kan alle nachten onder de week en tijdens het weekend worden gebruikt voor zover de quota count lager ligt of gelijk is aan 4.

4) & 5) Aangezien de route altijd kan worden gebruikt, is er geen verplaatsing naar andere gebieden.

6) & 7) Het gaat niet om een wijziging van vliegroute ; overleg met de federale regering of met de Vlaamse regering is dan ook niet nodig. Het komt erop aan volledige uitvoering te geven aan regel van de quota count lager of gelijk aan 4.

8) Een op 19 juni gepubliceerde « Notam » (« Notice to Airmen », boodschap aan de luchtvaarders) heeft die manier van toepassen van de regelgeving, bekrachtigd. Een belangrijke opmerking daarbij is dat het er enkel om te doen is de vigerende reglementering met nog meer nauwgezetheid toe te passen en dat het niet gaat om een nieuwe spreiding van de vliegtuigen over de verschillende nachtroutes.

9) Structurele oplossingen ter vermindering van de geluidsoverlast worden onderzocht, maar het economisch belang van de luchthaven van Brussel-Nationaal maakt de oplossingen die door het geachte lid worden bepleit, weinig geloofwaardig.