Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-609

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 april 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Anoniem solliciteren - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten

arbeidsmarkt
racisme
migrant
bestrijding van discriminatie
zoeken naar een baan

Chronologie

23/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 )
23/6/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-609 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer onderzoeken wijzen overduidelijk uit dat zich een ernstig probleem van racisme voordoet bij de aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst. Mensen met een migratieachtergrond, ook al wonen ze hier al verschillende generaties, worden nog steeds door vele werkgevers gediscrimineerd.

Een van de instrumenten om deze discriminatie te lijf te kunnen gaan, is het mogelijk maken van het anoniem solliciteren om zo de werkgevers die willen discrimineren op basis van afkomst, te snel af te zijn.

De Gewesten zijn, onder meer via de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling, rechtstreeks bevoegd voor grote delen van het arbeidsmarktbeleid. Ook de federale overheid blijft een grote rol spelen in de werkgelegenheidspolitiek en in de stelsels van werkloosheid.

Samen hebben de federale overheid en de Gewesten er belang bij om een stevig antidiscriminatiebeleid voor de arbeidsmarkt te ontwikkelen.

1. Is de minister bereid om het systeem van het anoniem solliciteren wettelijk te verankeren, zodat de gewesten het kunnen gebruiken in hun strijd tegen discriminaties op de arbeidsvloer en bij aanwervingen?

2. Is de minister bereid hierover overleg te plegen met de bevoegde gewestelijke ministers voor werk?

3. Kan de minister, in samenspraak met de minister van Justitie, een sluitend wettelijk instrument aanreiken om het anoniem solliciteren een stevige juridische basis te geven?

Antwoord ontvangen op 23 juni 2015 :

Ik verwijs naar de gedachtewisseling omtrent de problematiek van discriminatie op de arbeidsmarkt zoals deze gehouden is in de Kamercommissie Sociale Zaken op 31 maart 2015. U kunt het verslag hiervan op de website www.dekamer.be terugvinden.