Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-523

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 19 maart 2015

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn

Armoedebestrijding - InterministeriŽle Conferentie

armoede
InterministeriŽle Conferentie

Chronologie

19/3/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 )
21/4/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-523 d.d. 19 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Armoedebestrijding vergt een multidimensionale aanpak op verschillende domeinen en op de verschillende beleidsniveaus. Vaak hebben maatregelen dan ook gevolgen op meerdere beleidsniveaus. Het betreft hier dus duidelijk een transversale aangelegenheid.

In haar beleidsnota "Armoedebestrijding" erkent de staatssecretaris dat samenwerking met de regio's cruciaal is in het kader van het armoedebestrijdingsbeleid. Ze wil deze samenwerking concretiseren in de interministeriŽle conferentie Integratie in de Maatschappij. Inmiddels heeft het Overlegcomitť de naam van de interministeriŽle conferentie gewijzigd in "interministeriŽle conferentie Grootstedenbeleid, Integratie en Huisvesting".

In 2014 zijn er samenvallende verkiezingen geweest. Alle overheden werken dus wederom aan de opmaak van nieuwe actieplannen om de armoede in ons land te bestrijden en terug te dringen. Het lijkt me evident dat de interministeriŽle conferentie "Integratie in de Maatschappij / Grootstedenbeleid, Integratie en Huisvesting" de overlegstructuur bij uitstek is om de verschillende actieplannen armoedebestrijding op elkaar af te stemmen, nog voor deze worden gefinaliseerd.

Vlaams minister Liesbeth Homans, onder meer bevoegd voor armoedebestrijding, heeft mij op 30 januari in haar antwoord op een schriftelijke vraag evenwel meegedeeld dat er nog geen interministeriŽle conferentie was samengeroepen.

Graag had ik van de staatssecretaris het volgende vernomen:

1) Wie maakt deel uit van de interministeriŽle conferentie "Integratie in de Maatschappij / Grootstedenbeleid, Integratie en Huisvesting"? Wie is voorzitter van deze interministeriŽle conferentie en voor hoelang?

2) Is de interministeriŽle conferentie "Integratie in de Maatschappij / Grootstedenbeleid, Integratie en Huisvesting" dit werkjaar al samengekomen?

a) Zo ja, op welke data? Kan de staatssecretaris mij de verslagen bezorgen?

b) Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 21 april 2015 :

1) In opvolging van uw vraag, kan ik u het volgende mededelen :

De volgende ministers en staatssecretarissen maken deel uit van de Interministeriële Conferentie « Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid » :

– voor het federale niveau : de heren Peeters, Jambon, De Croo, Geens en Francken naast mijzelf ;

– voor het Vlaamse niveau : mevrouw Homans ;

– voor de Franse Gemeenschapsregering : mevrouw Simonis ;

– voor de Duitstalige Gemeenschap : de heer Antoniadis ;

– voor de Waalse regering : de heren Magnette, Prévot en Furlan ;

– voor de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : mevrouw Fremault en de heren Vervoort en Smet.

Er werd nog geen beslissing genomen met betrekking tot het voorzitterschap.

2) De Interministeriële Conferentie « Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid » is dit jaar nog niet samengekomen.