Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-442

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 februari 2015

aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Belgische ambassades in het buitenland - Samenwerking met de Gewesten

ambassade
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
buitenlandse handel

Chronologie

13/2/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 )
20/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-442 d.d. 13 februari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Gewesten zijn bevoegd voor de buitenlandse handel en voor alle buitenlandse betrekkingen die verbonden zijn met hun bevoegdheden.

De Vlaamse regering heeft hiervoor niet enkel vertegenwoordigers van Flanders Investment & Trade, maar ook tal van vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland.

Ook de andere Gewesten en mogelijk ook Gemeenschappen hebben vertegenwoordigers in het buitenland.

1. In welke landen zijn er samenwerkingsakkoorden rond buitenlandse handel gesloten tussen de diensten van de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en de vertegenwoordigers van de verschillende Gewesten en Gemeenschappen in het buitenland?

2. In welke ambassades betrekken de handelsvertegenwoordigers ven de Gewesten hetzelfde gebouw als de diplomatieke diensten van ons land?

3. Waaruit bestaan de verschillende samenwerkingsovereenkomsten per ambassade?

4. Zijn er landen waar er geen samenwerking op het vlak van buitenlandse handel bestaat tussen de diensten van de Gewesten en de diplomatieke diensten van de FOD Buitenlandse Zaken? Zo ja, waarom is er geen samenwerking?

5. Hoe is de situatie op het terrein, dus per ambassade, geŽvolueerd in de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? Verwacht de minister wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomsten in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?

6. Zijn de Gewesten van plan om hun handelsvertegenwoordiging in het buitenland uit te breiden en werden daarover al akkoorden gesloten met de FOD Buitenlandse Zaken?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2015 :

Overeenkomstig artikel 6, § 1, VI, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen zijn de Gewesten bevoegd voor het afzet- en uitvoerbeleid, onverminderd de federale bevoegdheid :

a) om waarborgen te verstrekken tegen uitvoer-, invoer- en investeringsrisico’s ; de vertegenwoordiging van de Gewesten in de federale instellingen en organen die deze waarborgen verstrekken, wordt verzekerd ;

b) inzake het multilaterale handelsbeleid, onverminderd de toepassing van artikel 92bis, § 4bis.

Daartoe hebben de Gewesten inderdaad vertegenwoordigers, met andere woorden economische- en handelsattachés, aangesteld in het buitenland.

1) & 3) Per land werden tussen de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Gewesten geen specifieke samenwerkingsakkoorden gesloten rond buitenlandse handel.

De modaliteiten met betrekking tot de aanwezigheid van de gewestelijke handelsvertegenwoordigers in de ambassades (huisvesting, statuut, uitoefening van de functies, diplomatiek gezag van het hoofd van de zending, activiteitenzone, ten laste name van de onkosten, samenwerking inzake gemengde commissies) wordt globaal geregeld in het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de gewestelijke economische- en handelsattachés en de modaliteiten op het vlak van de handelspromotie.

2) In de huidige stand van zaken zijn gewestelijke handelsvertegenwoordigers gehuisvest in hetzelfde gebouw als de diplomatieke diensten van de Ambassade in Abidjan, Abu Dhabi, Amman, Athene, Bangkok, Beijing, Beirut, Berlijn, Bogota, Bratislava (wordt gesloten in 2015), Dakar, Den Haag, Doha, Dublin, Hanoi, Havana, Helsinki, Islamabad, Cairo, Kinshasa, Koeweit, Lissabon, Londen, Madrid, Manila, Mexico, Nairobi, New Delhi, Oslo, Parijs, Praag, Riyad, Santiago, Seoel, Singapore, Stockholm, Tel Aviv, Tokio, Wenen, Warschau, Washington.

4), 5) & 6) Het afzet- en uitvoerbeleid is een bevoegdheid van de Gewesten die autonoom hun handelsvertegenwoordigers aanstellen in functie van hun eigen prioriteiten. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft hierin geen inspraak. De evolutie van de situatie sinds 2010 en de intenties van de Gewesten voor een al dan niet uitbreiding in de toekomst van hun handelsvertegenwoordigingen in het buitenland moet dus met de Gewesten zelf afgetoetst worden.

Het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de gewestelijke economische- en handelsattachés en de modaliteiten op het vlak van de handelspromotie (zie punt 1) & 3)) wordt momenteel geactualiseerd, maar deze oefening is nog niet beëindigd.