Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-382

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 8 januari 2015

aan de minister van Justitie

Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI)

Nederland
Cel voor financiŽle informatieverwerking
bankactiviteit
religieus conservatisme
zwarte handel
economisch delict
witwassen van geld

Chronologie

8/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 )
19/6/2015 Rappel
24/9/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-383

Vraag nr. 6-382 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid (gemeenschapsbevoegdheid - strijd tegen radicalisering - preventie).

In Nederland werd in 2014 in het totaal ruim 7 miljoen euro aan contant geld in beslag genomen bij zogenaamd illegaal bankieren (ook wel "ondergronds bankieren" genoemd).

Door illegaal bankieren kan crimineel geld worden verplaatst buiten de officiŽle kanalen om. De verplaatsing van crimineel geld is dan niet zichtbaar voor de overheid. De betalingen worden via een netwerk van koeriers en bankiers verricht vanuit winkels, bedrijven en woningen. Drugssmokkelaars, terroristen en mensenhandelaars maken gebruik van illegaal bankieren.

Graag had ik u dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe reageert u op het Nederlandse onderzoek en beschikt u over cijfermateriaal of eigen onderzoeksresultaten die deze tendens bevestigen ?

2) Kunt u meer specifiek aangeven hoeveel geld in ons land in beslag werd genomen bij deze ondergrondse bankiers ?

3) Kunt u aangeven of onze veiligheidsdiensten weet hebben van ondergrondse bankiers die haatpredikers of propaganda van fundamentalistische verenigingen financieren of andere activiteiten ? Kunt u dit toelichten ?

4) Beschikt de CFI (antiwitwascel) over voldoende wettelijke middelen en instrumenten om dit ondergronds bankieren en de financiering van het extremisme op te volgen ? Kunt u dit uitvoerig toelichten aan de hand van de behaalde resultaten ? Zult u hier nieuwe maatregelen treffen en zo ja, welke en tegen wanneer ?

Antwoord ontvangen op 24 september 2015 :

De Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) is een administratief orgaan dat verdachte financiële verrichtingen filtert die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie.

Extremistische of radicale organisaties kunnen terroristische acties aanmoedigen of financieren. Het volgen van de financiële verrichtingen van deze organisaties wordt een bevoegdheid van de CFI wanneer een duidelijke link bestaat tussen extremisme, radicalisme en terrorisme.

Omwille van de internationale en complexe opbouw van de netwerken maar ook van het gebruik van ondergronds bankieren die tezelfdertijd kan dienen voor de financiering van het terrorisme en de financiering van het extremisme en van het radicalisme, zijn die organisaties moeilijk traceerbaar, zelfs als op een bepaald ogenblik de extremistische of terroristische organisatie toch het traditionele financiële stelsel moet gebruiken.

Bij de onderzoeken in dergelijke dossiers tracht de CFI de financiële informatie te koppelen aan de specifieke informatie die bij gespecialiseerde diensten beschikbaar is. De contacten met de dienst Terrorisme en sekten van de politie, het federaal parket, het Orgaan voor de coördinatie en de analyse van de dreiging (OCAD), de Veiligheid van de Staat en Algemene Dienst inlichting en veiligheid (ADIV) van de krijgsmacht zijn dan ook van cruciaal belang in het onderzoek naar de financiering van terrorisme.

Indien ernstige aanwijzingen beschikbaar zijn van witwassen van geld voortkomend uit één of meerdere criminaliteitsvormen vermeld in de wet of verbonden met de financiering van het terrorisme, wordt de bevoegde procureur des Konings of het federaal procureur op de hoogte gebracht. Zij kunnen op hun beurt verder onderzoek voeren, al dan niet in samenwerking met de inlichtingendiensten.

De afgelopen vijf jaar meldde de CFI 122 dossiers door naar het parket in verband met financiering van terrorisme voor een totaalbedrag van 35,15 miljoen euro.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal

Aantal nieuwe dossiers

19

22

20

25

36

122

Doorgemelde bedragen

8,93

5,77

4,18

7,07

9,2

35,15

Bedragen in miljoen euro.

Er moet worden opgemerkt dat de regering thans de laatste hand legt aan twee maatregelen tot versterking van de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

Enerzijds tekenen de ministers van Justitie en Financiën een circulaire tot invoering van de nationale lijst bedoeld in het koninklijk besluit van 28 december 2006 en tot bevriezing van de activa van personen en entiteiten in het kader van de strijd tegen het terrorisme.

Anderzijds, in het kader van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen dat in juli 2015 door de ministerraad werd goedgekeurd, wordt de laatste hand gelegd aan een wijziging van de wet van 2003 inzake de strijd tegen witwaspraktijken, met het oog op een vlottere informatiestroom tussen de CFI en de inlichtingendiensten.