Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-34

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 3 november 2014

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen

gegevensbescherming
computerpiraterij
computercriminaliteit
Gegevensbeschermingsautoriteit
ministerie
onderzoeksorganisme
instelling van openbaar nut

Chronologie

3/11/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014)
6/1/2015Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-19
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-20
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-21
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-22
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-23
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-24
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-25
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-26
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-27
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-28
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-29
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-30
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-31
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-32
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-33
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-35
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-36

Vraag nr. 6-34 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een praktijkvoorbeeld van een datalek in Belgiė dat nog steeds het meest tot de verbeelding spreekt is wellicht dit bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Op 29 december 2012 berichtten de media dat private gegevens van ongeveer 1,5 miljoen NMBS-klanten waren gelekt. Het datalek bij de NMBS raakte bekend doordat een internetgebruiker via een zoekopdracht in Google een bestand met persoonlijke gegevens van klanten van NMBS Europe bij toeval « ontdekt » had. Volgend op dit datalek ontving de Privacycommissie ruim duizend zeven honderd klachten over het lekken van persoonlijke gegevens via een website van de NMBS.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie, plaatste op 12 juni 2014 formulieren op haar website. Aan de hand van die formulieren kunnen bedrijven op een eenvoudige en snelle manier een datalek melden. Voor telecombedrijven geldt een meldingsplicht.

Ik heb volgende vragen :

1) Hoe vaak werd er in de periode van 2009 tot heden een aanval gericht op de digitale gegevens of database(s) van de federale of programmatorische overheidsdiensten (FOD of POD), wetenschappelijke instellingen, instellingen van openbaar nut (ION) of instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die onder uw bevoegdheid vallen ? Graag kreeg ik per overheidsdienst en -instelling een jaarlijks overzicht.

2) Zijn er FOD's, POD's, wetenschappelijke instellingen, ION's of OISZ's die tussen 2009 en heden te maken hebben gehad met een datalek ? Zo ja, dan kreeg ik graag per betrokken dienst of instelling een overzicht van volgende elementen :

a) het tijdstip en de duur van het datalek ;

b) de omvang van het datalek (hoeveel personen waren hierbij betrokken) ;

c) een omschrijving van de gelekte gegevens ;

d) de oorzaak van het datalek ;

e) de getroffen maatregelen ten gevolge van het datalek ;

f) het aantal klachten die desgevallend werden ingediend per datalek ;

g) het gevolg dat werd gegeven aan de desbetreffende klachten uit deelvraag 2f.

3) Werden er in het kader van de klachten uit deelvraag 2f. juridische stappen ondernomen ? Wat is desgevallend de stand van zaken of wat was het eindresultaat van deze juridische procedure ?

4) Hoeveel bedrijven hebben reeds een gegevenslek via het onlineformulier op de website van de Privacycommissie gemeld ? Hoeveel meldingen waren afkomstig van telecombedrijven ?

5) Welke maatregelen worden er thans genomen ter preventie van datalekken bij de diensten en instellingen die ressorteren onder uw bevoegdheid ?

6) Hoeveel bedragen de jaarlijkse kosten ter preventie van beveiligingsinbreuken, cyberaanvallen of datalekken ? Graag kreeg ik een uitsplitsing per relevante maatregel. Desgevallend graag het bedrag dat er in de periode 2009 tot heden werd geļnvesteerd in software voor security monitoring.

7) Acht u bijkomende maatregelen ter preventie van datalekken opportuun ? Waarom? Om welke bijkomende maatregelen gaat het en welk tijdpad stelt u hierbij voorop ? Waarom niet ?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2015 :

1), 2), 3), 5) et 6)

Als staatsecretaris voor Privacy heb ik geen federale of programmatorische overheidsdienst, noch een wetenschappelijke instelling, een instelling van openbaar nut of een instelling van sociale zekerheid (OISZ) onder mijn bevoegdheid. Ik verwijs u derhalve naar de antwoorden van mijn collega’s aan wie u dezelfde vraag heeft gesteld.

In de loop van de jaren 2009 tot heden heeft de Sociale Inlichtingen en opsporingsdienst (SIOD) geen computeraanvallen of lekken gekend. De elektronische gegevens van de SIOD worden op de servers geplaatst van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Derhalve verwijs ik, voor wat betreft de veiligheidsmaatregelen, naar het antwoord dat u zal verstrekt worden door de vice-eerste minister en de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel.

4) Uw vierde vraag behoort tot de bevoegdheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna genoemd « de Commissie »), een onafhankelijk orgaan dat werd ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het staat u vrij uw vragen ter zake rechtstreeks aan de Commissie te stellen.

Desalniettemin, na contact te hebben opgenomen met de Commissie, deelt deze mij mee dat negen bedrijven reeds een gegevenslek via het online-formulier op de website van de Privacycommissie hebben gemeld, waaronder drie telecombedrijven.

7) Meer algemeen, wat betreft uw vraag betreffende bijkomende maatregelen ter preventie van datalekken kan ik u meedelen dat dit onderdeel uitmaakt van de besprekingen van de nieuwe privacywetgeving op Europees niveau maar los daarvan wil ik nu al stappen ondernemen. Zoals ik onlangs verklaard heb ben ik een expertenteam aan het oprichten dat moet onderzoeken hoe de beveiliging van gegevens concreet verbeterd kan worden.