Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-321

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Federaal beleid aangaande de digitale agenda - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bezuinigingsbeleid
elektronische overheid
digitale cultuur

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
21/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-321 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd. Zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van de digitale agenda tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen of instellingen die daarvan afhangen zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies ?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen ?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid aangaande de digitale agenda van de federale overheid ?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2015 :

1) Het Overlegcomité keurde op 30 november 2011 de oprichting van een Stuurcomité voor de follow-up en de implementatie van de Europese Digitale Agenda goed om een dialoog tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus van België te onderhouden. Zijn taak is het verzamelen van informatie over het huidige beleid bij de verschillende bestaande bevoegde besturen in België alsook de coördinatie van de follow-up van de door de digitale agenda beoogde maatregelen. Het Stuurcomité is hoofdzakelijk samengesteld uit leden uit de openbare sector. Het Stuurcomité verzekert op die manier de coördinatie van de acties die door de verschillende bevoegdheidsniveaus moeten ondernomen worden en door de institutionele actoren in overeenstemming met hun bevoegdheden. Het is dus via dat platform dat de acties met betrekking tot de digitale agenda worden besproken. Het is ook in dat raam dat het Nationaal Plan voor een ultrasnel Internet voor 2020 dat momenteel in de eindfase is, zal worden besproken.

2) tot 4) Zoals ik reeds aankondigde in mijn algemene beleidsnota van 20 november 2014 « zal de digitale agenda tot stand komen via consultatie en overleg, en uitmonden in een actieplan dat de digitale revolutie in ons land verder aanwakkert ». In dit stadium is het dus voorbarig om te peilen naar de gevolgen van de besparingsmaatregelen die de Gemeenschappen en Gewesten willen nemen en die invloed zouden kunnen hebben op samenwerkingsakkoorden met betrekking tot specifieke toekomstige projecten.