Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2263

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 23 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Blockchaintechnologie - Fintech - Toepassing - Initial Coin Offerings (ICO's) - Frans voorbeeld - Stand van zaken in BelgiŽ

bedrijfsfinanciering
vernieuwing
nieuwe technologie
toepassing van informatica
betrekking tussen overheid en burger
elektronische overheid
toegepaste informatica
digitale cultuur
blockchain

Chronologie

23/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-2263 d.d. 23 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blockchain kan worden beschouwd als een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie. De blockchaintechnologie kent vele toepassingen.

In Nederland is men hiermee al volop aan de slag. Voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, bijvoorbeeld, kan blockchain de traceerbaarheid van voedsel drastisch vereenvoudigen. Het kan eveneens de certificering van transacties en de administraties van documenten vereenvoudigen wat leidt tot minder administratieve lasten en een verlaging van de kostprijs.

Om vast te stellen welke kansen blockchain de Nederlandse overheid biedt zijn er pilots georganiseerd. Via user cases wordt duidelijk met welke technologische, maatschappelijke, juridische en bestuurlijke vraagstukken overheidsorganisaties de komende jaren te maken krijgen.

De verwachting is dat de technologie van blockchain een enorme impact gaat hebben op onze economie, handel en de overheid. Deze technologie maakt het mogelijk om fraude, corruptie, fouten en de kosten van papieren processen terug te dringen. Blockchain heeft de potentie om de relatie tussen overheid en burgers te veranderen op het gebied van gegevensbeheer, transparantie en vertrouwen.

Niet eens zozeer de techniek van de blockchain, maar vooral de andere manier van kijken naar vraagstukken, biedt veel innovatiekansen voor de overheid. De blockchain kan samen met andere technologische ontwikkelingen (zoals artificial intelligence) een aanjager zijn voor meer en betere (ICT )innovatie binnen de overheid. De blockchain is een welkome aanvulling op bestaande processen en levert een totaal ander (sneller, efficiŽnter, betrouwbaarder) proces op.

Deze vraag betreft een transversale gewestaangelegenheid. Blockchain kan de administratie drastisch vereenvoudigen voor de lokale overheden en alle andere administraties, in het bijzonder wat betreft de burgerlijke stand, onroerend goed en de registratierechten, intellectuele eigendom, trouw en geboorteregelingen, enzovoort. De wetgeving is dikwijls nog federaal maar sommige onderdelen (bijvoorbeeld huurrecht) vallen al onder de bevoegdheid van de Gewesten.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Kan u toelichten welke stappen reeds werden gezet voor de marktintroductie van innovatieve financiŽle producten, diensten of bedrijfsmodellen via blockchaintechnologie ? Kan u de inhoud en het tijdschema zeer concreet toelichten ?

2) Hoe reageert u op enkele zeer concrete maatregelen in Frankrijk om meer ruimte te geven aan blockchainontwikkelingen en bijvoorbeeld door op sandboxes in te zetten voor wat betreft Initial Coin Offerings (ICO's) ? Overweegt u een gelijkaardig initiatief in ons land ? Bent u bereid dit te laten onderzoeken ?

3) Kan u meedelen wat de positie is van ons land met betrekking tot de blockchainontwikkelingen in vergelijking met andere landen van Europa en wereldwijd ?

4) Welke stappen onderneemt u om ervoor te zorgen dat BelgiŽ koploper wordt met betrekking tot blockchainontwikkelingen wat betreft de financiŽle sector in het algemeen en de fintech in het bijzonder ?