Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2152

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 14 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen

politie
bewapening
openbare veiligheid

Chronologie

14/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
18/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1096

Vraag nr. 6-2152 d.d. 14 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal burgerslachtoffers in de Verenigde Staten kent ongeziene hoogten. Dat heeft zeker te maken met de steeds grotere verspreiding van wapens bij de bevolking.

Er zijn voldoende onderzoeken die aantonen dat het aantal ongevallen spectaculair stijgt als er zich meer wapens onder de bevolking bevinden.

In het Verenigd Koninkrijk scoort de wapenvrije politie erg goed, zonder dat de bevolking zich onveilig voelt. Enkel interventieteams met professionele en voortdurende opleiding in het hanteren van wapens, beschikken er over vuurwapens.

Bij ons wil men nu alle politieagenten ook in hun vrije tijd het recht geven gewapend rond te lopen. Tevens starten meer en meer politiezones met het bewapenen van hulpagenten.

De Gewesten zijn in grote mate mee verantwoordelijk voor de lokale politiediensten, die onder de hiėrarchische leiding staan van burgemeesters of een college van burgemeesters.

De bewapening van meer en meer politiediensten is dus een aangelegenheid die het federale niveau overstijgt en transversaal is.

1) Is er, in samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen, in een opleiding voorzien voor deze hulpagenten in het gebruiken en hanteren van wapens ?

2) Werd in overleg met de deelstaten onderzocht of het bewapenen van steeds meer agenten en hulpagenten kan leiden tot meer onveiligheid ?

3) Geeft het bewapenen van hulpagenten geen louter vals gevoel van veiligheid, terwijl vermoedelijk de onveiligheid slechts toeneemt ?

4) Is de geachte minister zinnens om, na het bewapenen van de agenten in de vrije tijd, en het bewapenen van hulpagenten, straks ook het logistiek kader van de politiediensten te bewapenen ?

5) Geeft hij met deze evolutie niet het signaal dat meer wapens voor meer veiligheid zullen zorgen ? Werd over deze filosofie overleg gepleegd met de Gewesten en Gemeenschappen ?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2019 :

1) Er is uiteraard in een dergelijke opleiding voorzien. Aangezien het om een federale bevoegdheid gaat, werden de gemeenschappen en gewesten echter niet betrokken bij de uitwerking ervan.

In 2016 is de basisopleiding van de agenten van politie dan ook navenant aangepast: ze bevat nu een module waar slagen afhankelijk is van een grondige beheersing van de lichamelijke, technische, deontologische en psychologische vaardigheden inzake de technieken van verdediging en dwang met en zonder bewapening. De agenten van politie die deelnamen aan een basisopleiding die van start ging vóór 22 augustus 2016 moeten, om een wapen te mogen dragen, slagen voor een specifieke opleiding, die onderworpen is aan dezelfde vereisten als deze voor de basisopleiding. Bovendien mogen de agenten enkel een wapen dragen op beslissing van de bevoegde overheid en als ze daar zelf mee instemmen.

2) Zoals vermeld in het bovenstaande antwoord betreft dit een federale bevoegdheid. Er is nog geen dergelijke onderzoek bekend.

3) Het bewapenen van hulpagenten is ingegeven door diverse recente gebeurtenissen en het daaraan gekoppelde dreigingsniveau. De nodige opleidingen en trainingen worden voorzien (cf. punt 1).

4) Wat het bewapenen van logistiek personeel betreft, alleen Calog personeelsleden werkzaam op een onthaaldienst kunnen uitgerust worden met een pepperspray mits de voorziene opleiding ervan te hebben gevolgd.

5) De bewapening van politiefunctionarissen en de aanwezigheid van wapens onder de burgers staan los van elkaar en het veiligheidsgehalte binnen de samenleving. Politiefunctionarissen moeten de burger, maar ook zichzelf beschermen. Er is helemaal geen sprake van om een beeld te schetsen dat de bevolking zich dient te bewapenen.