Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2055

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 10 januari 2019

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy

regelgevingsbeleid
nieuwe technologie
toepassing van informatica
elektronisch betaalmiddel
wetgeving
toegepaste informatica
virtuele gemeenschap
elektronische handel
elektronische overheid
sociale media
blockchain

Chronologie

10/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
12/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1597

Vraag nr. 6-2055 d.d. 10 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blockchain kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie. De blockchaintechnologie kent vele toepassingen. Een daarvan is Bitcoin, een virtuele munt waarmee via Internet wereldwijd betalingen kunnen worden verricht.

Hoewel niet duidelijk is of alle veronderstelde toepassingsmogelijkheden van blockchaintechnologie realiteit zullen worden, heeft het een meerwaarde als de overheid zich verdiept in blockchaintechnologie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de wetgeving.

In Nederland is men hiermee al volop aan de slag. Zo worden op vraag van de overheid de (mogelijke) ethische en sociale gevolgen van de blockchaintechnologie in kaart gebracht. Ook wordt nagegaan in hoeverre de overheid zelf blockchaintechnologie zou kunnen inzetten voor uitvoering, toezicht, handhaving, enz., onder welke voorwaarden en wat dit zou betekenen voor wet- en regelgeving. Ook de privacyaspecten moeten hierbij niet uit het oog worden verloren.

Deze vraag betreft een transversale gewestaangelegenheid. Blockchain kan de administratie drastisch vereenvoudigen voor de lokale overheden en alle administraties, in het bijzonder wat betreft de burgerlijke stand, onroerend goed en de registratierechten, intellectuele eigendom, trouw- en geboorteregelingen, enz. De wetgeving is dikwijls nog federaal maar sommige onderdelen (bijvoorbeeld huurrecht) vallen al onder de bevoegdheid van de Gewesten.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld in overleg met de Gewesten en andere overheden om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en meer bepaald hoe de overheid de blockchaintechnologie zou kunnen inzetten in uitvoering, toezicht, handhaving, enz., onder welke voorwaarden en wat dit zou betekenen voor wet- en regelgeving ? Is er reeds onderzoek opgestart en zo ja, bij of samen met welke instellingen en welke budgetten zijn hieraan verbonden ? Kan u uitvoerig toelichten wat het tijdschema en de inhoud is ?

2) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld (al dan niet in overleg met de Gewesten en andere overheden) om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en meer bepaald wat betreft administratieve vereenvoudiging ? Kan u dit uitvoerig toelichten ? Wat zijn de projecten, het tijdschema en de inhoud ?

3) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld (al dan niet in overleg met de Gewesten en andere overheden) om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en in het bijzonder de privacyaspecten ? Kan u dit uitvoerig toelichten ? Wat zijn de projecten, het tijdschema en de inhoud ?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2019 :

1) Momenteel wordt geen enkel project van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu rond blockchaintechnologie bestudeerd met de Gemeenschappen.

Voor gedetailleerde info over het waarom van deze situatie verwijzen wij u naar ons antwoord op schriftelijke vraag nr. 6-2058, en meer bepaald het feit dat onze teams bij verschillende gelegenheden de mogelijkheid bestudeerden om die technologie te gebruiken maar dat de analyse in alle gevallen leidde tot het besluit dat enerzijds niet voldaan was aan de noodzakelijke voorwaarden om een blockchain te implementeren en dat anderzijds de return on investment een dergelijke ontwikkeling waarvan de kostprijs bovendien hoog zou zijn, niet zou rechtvaardigen.

2) Er zijn momenteel geen projecten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu rond blockchaintechnologie.

3) Er lopen geen initiatieven aangaande de toepassingsmogelijkheden van blockchain en diens privacyaspecten.