Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-197

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 3 november 2014

aan de minister van Justitie

Uitvoering van de nieuwe wet op de internering van personen - Overleg met de gemeenschappen - Overleg met Volksgezondheid

opname in psychiatrische kliniek
verhouding land-regio
institutionele samenwerking
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Chronologie

3/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
6/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-197 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met genoegen lazen we dat onze wet op de internering van personen door de nieuwe regering zal uitgevoerd worden. Dit heeft vanzelfsprekend ernstige gevolgen voor het beleid van de gemeenschappen. Voor een ernstige uitvoering van de nieuwe wet op de internering is immers samenwerking met de gemeenschappen onontbeerlijk.

Ge´nterneerden moeten behandeld worden als zieke mensen die zorg en begeleiding nodig hebben en daar recht op hebben, een recht dat ze vandaag niet kunnen afdwingen en waartoe ons land al herhaaldelijk werd veroordeeld.

De nieuwe wet op de internering is echter maar een eerste stap in het menselijk maken van de procedure tot internering van personen. Naast deze menselijke behandeling is er nood aan veel meer uitstroom uit de gevangenissen, een plek waar ge´nterneerden geenszins op hun plaats zijn.

1) Hoe zal de geachte minister ervoor zorgen dat er veel meer uitstroom van ge´nterneerden kan gerealiseerd worden?

2) Zal hij daarvoor samenwerkingsakkoorden sluiten met de gemeenschappen in ons land?

3) Zal hij overleg plegen met de gemeenschappen om ervoor te zorgen dat ze meer middelen en mogelijkheden bieden om ge´nterneerden te laten opnemen in psychiatrische instellingen en zorginstellingen?

4) Hoe zal de geachte minister de gemeenschappen mee responsabiliseren in de strijd tegen de onmenselijke en middeleeuwse behandeling van ge´nterneerden?

Antwoord ontvangen op 6 januari 2015 :

1) De uitstroom van geïnterneerden uit de gevangenissen dient te worden gekaderd binnen de uitbouw van een zorgcircuit voor geïnterneerden en gebeurt dus in samenwerking met andere departementen.

2) In het kader van de opvolging en evaluatie van de zorgverstrekking in de FPC’s werd het akkoord verkregen dat de Vlaamse Zorginspectie deze taak op zich zal nemen.

In kader van de opvolging en verdere uitwerking van het Meerjarenplan internering zijn er in ieder geval reeds overlegstructuren, zoals aangehaald. Het spreekt voor zich dat bij het uitbouwen van een forensisch zorgcircuit een verdere afstemming tussen federale en andere schakels noodzakelijk is:

3) Zie deelvragen 1 en 2.

4) Zie deelvragen 1 en 2.