Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1919

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 28 juni 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer

prijsindex
kosten van levensonderhoud
elektronische handel
big data

Chronologie

28/6/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 )
20/7/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1918

Vraag nr. 6-1919 d.d. 28 juni 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het indexcijfer van de consumptieprijzen geeft het verloop weer van het prijspeil van een goederen en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen - beter gekend als " de index " - meet de prijsevolutie van de goederen en diensten die de gezinnen consumeren. Dit indexcijfer wordt maandelijks bepaald aan de hand van de waarde van een " korf " met de belangrijkste consumptiegoederen en diensten. Het verloop van de indexcijfers toont de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

Uit het indexcijfer van de consumptieprijzen, dat rekening houdt met het prijsverloop van alle goederen en diensten, wordt nog een ander indexcijfer afgeleid : het zogenaamde gezondheidsindexcijfer. Dit cijfer houdt geen rekening met de prijs van tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel.

Het gezondheidsindexcijfer wordt gebruikt om de indexering van de huurprijzen te berekenen, ongeacht of het gaat om onroerende goederen die gebruikt worden als woning of voor commerciŽle doeleinden.

De consumptieprijsindex (CPI) met referentiejaar 2013 = 100, die van start ging in januari 2014, wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. De jaarlijkse actualiseringen moeten ervoor zorgen dat het indexcijfer representatief blijft doorheen de tijd en de gemeten inflatie niet vertekend wordt naarmate de index veroudert. Dit kan onder andere door het actueel houden van de productenkorf, het aanpassen van berekeningsmethoden, het integreren van nieuwe prijzenbronnen en het representatief houden van het winkelstaal. De Indexcommissie is een paritair samengestelde commissie, bestaande uit academici en werknemers en werkgeversorganisaties.

De commissie wordt ondersteund door statistici van de Statbel (algemene directie Statistiek - Statistics Belgium). Deze commissie geeft advies aan de minister van Economie over alle vraagstukken rond de consumptieprijsindex en geeft ook maandelijks advies over het door Statbel berekende indexcijfer.

Diverse economisten wijzen erop dat de klassieke consumentenindex aan vervanging toe is. Dit cijfer houdt immers onvoldoende rekening met de sterke online prijsdalingen. Online handel wint immers steeds meer aan belang en dit in alle sectoren. Een steeds groter deel van de consumentenuitgaven geschiedt online. Onlangs nog bleek dat de traditionele prijsbreker van de supermarkten niet opkan tegen de prijzen van diverse consumptiegoederen die online worden aangeboden. Onderzoek toont aan dat de online inflatie 200 basispunten lager ligt dan wat de officiŽle prijzenindex aangeeft. De verschillen zijn het grootst voor televisies, computers en sportartikelen.

Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest zijn bevoegd voor economie, wonen en werkgelegenheid, maar ťťn van de belangrijkste instrumenten die een rechtstreekse impact heeft via de loonindex en de huurindex is een federale bevoegdheid. Het betreft een transversale aangelegenheid met de Gewesten.

Ik had volgende vragen :

1) Hoe reageert u op diverse rapporten waaronder het " Internet Trends Report " dat aangeeft dat de huidige berekeningsmethode van het indexcijfer van de consumptieprijzen achterhaald is gezien er amper rekening wordt gehouden met de lagere online prijzen van veel consumptiegoederen en het huidige inflatiecijfer aldus 200 basispunten te hoog ligt ?

2) Bent u bereid te laten onderzoeken of de berekeningsmethode van het indexcijfer van de consumptieprijzen niet meer rekening moet houden met de prijzen die gangbaar zijn voor de goederen binnen deze korf die gelden bij e commerce ? Zo neen, waarom niet en kunt u dit uitvoerig toelichten ? Zo ja, wat zijn het tijdschema en de inhoud? Is dit iets voor de Belgische Nationale Bank of hebt u een andere instelling voor ogen ?

3) Kunt u toelichten of, en zo ja, in welke mate het huidige indexcijfer reeds rekening houdt met de prijzen die gangbaar zijn op de e commerce platformen ? Kunt u dit uitvoerig toelichten en cijfermatig illustreren ?

4) Bent u bereid te vragen aan de Indexcommissie om te onderzoeken hoe er meer rekening kan worden gehouden met de prijzen die gangbaar zijn voor de online verkoop platformen voor de goederen die deel uitmaken van de index ? Zo neen, waarom niet en kunt u dit toelichten ? Zo ja, wat zijn het tijdschema en de inhoud ?

Antwoord ontvangen op 20 juli 2018 :

De parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega, heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten.