Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1803

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 27 maart 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede (stuk Senaat, nr. 6-162) - Opvolging - Agendering - Overleg

opvolging informatieverslag
armoede
kind
regeringsbeleid

Chronologie

27/3/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Vraag nr. 6-1803 d.d. 27 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag : de Belgische Senaat kan informatieverslagen opstellen wanneer een regeling invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau (Staat, Gemeenschappen, Gewesten). In de informatieverslagen wordt dan nagegaan hoe er kan worden samengewerkt tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus.

Op 26 februari 2016 keurde de plenaire vergadering van de Senaat zonder enige tegenstem (38 voor en 2 onthoudingen) het informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land goed (stuk Senaat, nr. 6-162/1 tot 4). De uitslag van deze stemming bevestigt het belang dat alle partijen hechten aan dit informatieverslag. Het is ondertussen ook al twee jaar geleden dat het informatieverslag is goedgekeurd. Ik wil dan ook nagaan welke opvolging hieraan is gegeven.

Graag had ik dan ook vernomen op welke wijze de geachte staatssecretaris met dit informatieverslag is omgegaan.

1) Wanneer en op welke wijze heeft ze dit informatieverslag ontvangen ?

2) Op welke wijze heeft ze bij haar collega's ministers en staatssecretarissen geijverd voor het opvolgen van de aanbevelingen ? Graag motiveren indien dit niet is gebeurd.

3) Heeft ze dit informatieverslag op een Ministerraad aangebracht ? Zo ja, wanneer ? Welke afspraken zijn er hierover gemaakt ? Zo neen, waarom niet ?

4) Heeft ze al overleg gehad met de betrokken ministers van de Gemeenschappen en de Gewesten over dit informatieverslag ? Zo ja, wanneer en in welke context ? Welke afspraken zijn er gemaakt ? Zo neen, waarom niet en zal ze hierover alsnog in overleg gaan met de betrokken ministers van de Gemeenschappen en de Gewesten ?

5) Werd dit informatieverslag reeds geagendeerd op de Interministeriėle Conferentie Maatschappelijke Integratie ? Zo ja, welke afspraken zijn erover gemaakt ? Zo neen, waarom niet ?