Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1596

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 25 oktober 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy

regelgevingsbeleid
nieuwe technologie
toepassing van informatica
elektronisch betaalmiddel
wetgeving
toegepaste informatica
virtuele gemeenschap
elektronische handel
elektronische overheid
sociale media
blockchain

Chronologie

25/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 )
21/11/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1598

Vraag nr. 6-1596 d.d. 25 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blockchain kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie. De blockchaintechnologie kent vele toepassingen. Een daarvan is Bitcoin, een virtuele munt waarmee via Internet wereldwijd betalingen kunnen worden verricht.

Hoewel niet duidelijk is of alle veronderstelde toepassingsmogelijkheden van blockchaintechnologie realiteit zullen worden, heeft het een meerwaarde als de overheid zich verdiept in blockchaintechnologie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de wetgeving.

In Nederland is men hiermee al volop aan de slag. Zo worden op vraag van de overheid de (mogelijke) ethische en sociale gevolgen van de blockchaintechnologie in kaart gebracht. Ook wordt nagegaan in hoeverre de overheid zelf blockchaintechnologie zou kunnen inzetten voor uitvoering, toezicht, handhaving, enz., onder welke voorwaarden en wat dit zou betekenen voor wet- en regelgeving. Ook de privacyaspecten moeten hierbij niet uit het oog worden verloren.

Deze vraag betreft een transversale gewestaangelegenheid. Blockchain kan de administratie drastisch vereenvoudigen voor de lokale overheden en alle administraties, in het bijzonder wat betreft de burgerlijke stand, onroerend goed en de registratierechten, intellectuele eigendom, trouw- en geboorteregelingen, enz. De wetgeving is dikwijls nog federaal maar sommige onderdelen (bijvoorbeeld huurrecht) vallen al onder de bevoegdheid van de Gewesten.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld in overleg met de Gewesten en andere overheden om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en meer bepaald hoe de overheid de blockchaintechnologie zou kunnen inzetten in uitvoering, toezicht, handhaving, enz., onder welke voorwaarden en wat dit zou betekenen voor wet- en regelgeving ? Is er reeds onderzoek opgestart en zo ja, bij of samen met welke instellingen en welke budgetten zijn hieraan verbonden ? Kan u uitvoerig toelichten wat het tijdschema en de inhoud is ?

2) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld (al dan niet in overleg met de Gewesten en andere overheden) om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en meer bepaald wat betreft administratieve vereenvoudiging ? Kan u dit uitvoerig toelichten ? Wat zijn de projecten, het tijdschema en de inhoud ?

3) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld (al dan niet in overleg met de Gewesten en andere overheden) om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en in het bijzonder de privacyaspecten ? Kan u dit uitvoerig toelichten ? Wat zijn de projecten, het tijdschema en de inhoud ?

Antwoord ontvangen op 21 november 2017 :

1) Sinds 30 maart 2017 is een transversale werkgroep actief op initiatief en onder aansturing van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) / directie generaal Digitale Transformatie (DG DT). Binnen deze werkgroep zijn alle beleidsniveau’s vertegenwoordigd, samen met een aantal expertisecentra. De werkgroep, die zich de Blockchain Coalition noemt, bevat vertegenwoordigers uit Antwerpen, Brussel, Vlaanderen, de Fédération Wallonie-Bruxelles, een vertegenwoordiger voor de Duitstalige Gemeenschap, Agence du numérique, Ensemblesimplifions, Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), Digipolis, DG DT, Smals, Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) en de Dienst voor administratieve vereenvoudiging (DAV). Eveneens uitgenodigd is de Intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle (IMIO) en het Rijksregister. De objectieven van deze werkgroep zijn dubbel : enerzijds bekijken hoe processen tussen verschillende overheidsniveaus op een creatieve en gecoördineerde wijze geoptimaliseerd kunnen worden om eventuele blockchainoplossingen mogelijk te maken. De werkgroep doet dat door in verschillende transversale teams processen dwars door alle niveau’s heen, in kaart te brengen en op zoek te gaan naar mogelijke problemen, opportuniteiten tot vereenvoudiging of schrapping, enz. Het tweede objectief is om een technologisch platform aan te bieden waarop iedereen blockchain zaken kan delen om toe te laten elkaars ervaring te delen. Dit wordt door Smals opgezet. De specifieke processen die geanalyseerd worden zijn zogenaamde « life events » : geboorte & overlijden, verhuizen, een diploma verwerven. Aan de werkzaamheden van deze werkgroep zijn geen budgetten verbonden. Het betreft ook geen programma waarbinnen projecten worden opgestart. Qua tijdsschema is het de bedoeling om rond de jaarwisseling een aantal aanbevelingen te kunnen formuleren met betrekking tot de mogelijke toepassingsgebieden van deze technologie en dat op basis van het resultaat van de werkzaamheden rond processen van de verschillende werkgroepen.

2) De focus van de onder punt 1) vermelde Blockchain Coalition ligt op de verbetering en vereenvoudiging van administratieve processen. Dit wordt mede geïllustreerd door het feit dat voor specifieke « life-events » werd gekozen. Ook de Dienst administratieve vereenvoudiging (DAV) is betrokken partner. Qua tijdsschema is het de bedoeling om rond de jaarwisseling een aantal aanbevelingen te kunnen formuleren met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden van deze technologie en dat op basis van het resultaat van de werkzaamheden rond processen van de verschillende werkgroepen.

3) Het klopt dat een belangrijk aandachtspunt gerelateerd aan blockchain met privacy te maken heeft. Voorstanders zullen opmerken dat de data op de blockchain zo sterk geëncrypteerd en versleuteld zijn dat een blockchain moeilijk of nooit gekraakt kàn worden en dat de minste poging tot aanpassing door het volledige gedistribueerde netwerk zal worden opgemerkt. Maximale beveiliging van privacy hangt ook van een aantal randvoorwaarden af (open versus private platformen, vermijden de data zelf op de blockchain te zetten, enz.). Vandaag zijn er binnen FOD BOSA / DG DT nog geen specifieke projecten opgestart rond blockchain en privacy. In een aantal andere landen is het vraagstuk privacy vooral gelieerd aan hun aanpak van de identificatie en de mogelijke toegevoegde waarde die blockchain daarin kan hebben. In België beschikken we over een sterk beveiligde infrastructuur die rond de e-ID is opgebouwd en speelt dit vraagstuk minder.