Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1595

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 25 oktober 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy

regelgevingsbeleid
sociale media
nieuwe technologie
toepassing van informatica
elektronisch betaalmiddel
wetgeving
toegepaste informatica
virtuele gemeenschap
elektronische handel
elektronische overheid
blockchain

Chronologie

25/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 )
6/12/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1598

Vraag nr. 6-1595 d.d. 25 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blockchain kan beschouwd worden als een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie. De blockchaintechnologie kent vele toepassingen. Een daarvan is Bitcoin, een virtuele munt waarmee via Internet wereldwijd betalingen kunnen worden verricht.

Hoewel niet duidelijk is of alle veronderstelde toepassingsmogelijkheden van blockchaintechnologie realiteit zullen worden, heeft het een meerwaarde als de overheid zich verdiept in blockchaintechnologie en de mogelijke gevolgen daarvan voor de wetgeving.

In Nederland is men hiermee al volop aan de slag. Zo worden op vraag van de overheid de (mogelijke) ethische en sociale gevolgen van de blockchaintechnologie in kaart gebracht. Ook wordt nagegaan in hoeverre de overheid zelf blockchaintechnologie zou kunnen inzetten voor uitvoering, toezicht, handhaving, enz., onder welke voorwaarden en wat dit zou betekenen voor wet- en regelgeving. Ook de privacyaspecten moeten hierbij niet uit het oog worden verloren.

Deze vraag betreft een transversale gewestaangelegenheid. Blockchain kan de administratie drastisch vereenvoudigen voor de lokale overheden en alle administraties, in het bijzonder wat betreft de burgerlijke stand, onroerend goed en de registratierechten, intellectuele eigendom, trouw- en geboorteregelingen, enz. De wetgeving is dikwijls nog federaal maar sommige onderdelen (bijvoorbeeld huurrecht) vallen al onder de bevoegdheid van de Gewesten.

Ik had dan ook volgende vragen :

1) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld in overleg met de Gewesten en andere overheden om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en meer bepaald hoe de overheid de blockchaintechnologie zou kunnen inzetten in uitvoering, toezicht, handhaving, enz., onder welke voorwaarden en wat dit zou betekenen voor wet- en regelgeving ? Is er reeds onderzoek opgestart en zo ja, bij of samen met welke instellingen en welke budgetten zijn hieraan verbonden ? Kan u uitvoerig toelichten wat het tijdschema en de inhoud is ?

2) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld (al dan niet in overleg met de Gewesten en andere overheden) om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en meer bepaald wat betreft administratieve vereenvoudiging ? Kan u dit uitvoerig toelichten ? Wat zijn de projecten, het tijdschema en de inhoud ?

3) Welke initiatieven heeft u ontwikkeld (al dan niet in overleg met de Gewesten en andere overheden) om de toepassingsmogelijkheden van blockchain te onderzoeken en in het bijzonder de privacyaspecten ? Kan u dit uitvoerig toelichten ? Wat zijn de projecten, het tijdschema en de inhoud ?

Antwoord ontvangen op 6 december 2017 :

1) Blockhaintechnologie is van recente datum en in volle ontwikkeling en de toepassingsdomeinen zijn inderdaad potentieel talrijk. Tot op heden werd echter geen enkel initiatief genomen met medewerking van de Gewesten of andere overheden.

2) Tot op heden werd geen enkel concreet initiatief genomen, niettegenstaande dat blockchain behoort tot de aandachtspunten en een veelbelovende technologie is.

3) Tot op heden werd geen enkel concreet initiatief genomen om de technologie blockchain toe te passen, ook niet met betrekking tot mogelijke privacy aspecten.