Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1173

van Rik Daems (Open Vld) d.d. 6 december 2016

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Tesla - Gigafactory - Vestiging in BelgiŽ - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie

elektrische accumulator
Nederland
elektrisch voertuig
duurzame mobiliteit
industriebeleid
buitenlandse investering
industriŽle infrastructuur

Chronologie

6/12/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 )
9/2/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1255

Vraag nr. 6-1173 d.d. 6 december 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland heeft de groep Tesla voor de bouw van een Gigafactory in Europa verschillende aanvragen ingediend aan de Nederlandse minister voor Economie met het oog op het aantrekken van deze investering in Nederland.

De Nederlandse regering verklaart dat ze zich zeker zal inspannen om de productiefabriek naar Nederland te halen. Gezien het de productie van batterijen betreft, beschikt ons land over bijzondere troeven door de historische aanwezigheid van een eigen wereldspeler inzake lithiumbatterijen en reeds bestaande Amerikaanse vestigingen voor de productie van batterijen in ons land.

Het zou gaan om een investering van 5 miljard dollar en de investering zou werkgelegenheid bieden aan zesduizend tot tienduizend mensen. Ook andere landen naast Nederland pogen de investering binnen te halen, waaronder TsjechiŽ. Ook Hongarije, Portugal, Polen en RoemeniŽ worden genoemd. Ons land wordt voorlopig niet genoemd.

Voor Tesla moet de productie dicht bij de klanten liggen. Nu Vlaanderen recent de omslag heeft gemaakt naar de elektrische wagen en dit zowel wat de plaatsing van de nodige laadpalen betreft, als op het vlak van de productie van propere energie en het streven naar meer elektrische wagens, hebben we hier sterke troeven. Ook wordt door de Vlaamse overheid en de industrie volop ingezet op de uitbouw van een e-Mobility cluster.

Tesla heeft aangegeven dat naast de aanwezigheid van een afzetgebied ook het opleidingsniveau van het personeel meespeelt. Ook hier heeft ons land sterke troeven. Deze investering kan een enorme bijdrage leveren tot de verdere ontwikkeling van elektrische wagens en van de batterijtechnologie in ons land.

Transversaal karakter van de vraag†: de Gewesten zijn bevoegd voor economie, werkgelegenheid, energie en vervoer. Het federale niveau staat dan weer in voor de fiscaliteit inzake onderzoek en ontwikkeling en het flexibiliseren van de arbeidsmarkt alsook het promoten van ons land als investeringsplek bij uitstek.

Ik had dan ook volgende vragen†:

1) Voert u overleg met de Gewesten om alles op alles te zetten om de investering in een Gigafabriek van Tesla in ons land aan te moedigen en waar nodig op korte termijn de nodige ondersteuning te geven op wettelijk vlak en op andere vlakken†?

2) Deelt u de mening dat de komst van deze productie-eenheid enorme kansen biedt voor ons land om onze positie inzake schone en slimme mobiliteit verder uit te bouwen en aldus in te zetten op de duurzame maakindustrie in ons land†?

3) Zult u alles in het werk stellen om deze toptechnologie en de daarmee gepaard gaande investeringen en jobs, en de daaraan verbonden impulsen voor industrie en onderzoek daadwerkelijk naar BelgiŽ te halen†? Zult u hieromtrent met de reeds bestaande industriŽle spelers, de overheidsactoren en de sectorfederaties systematisch samenzitten om ons aanbod zo sterk mogelijk te maken†? Kunt u toelichten†?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2017 :

1) Zoals u terecht aanhaalt zijn in België de Gewesten bevoegd voor het actief aantrekken van buitenlandse investeringen. De federale overheid biedt daarbij ondersteuning in materies waarvoor ze bevoegd is, zoals fiscaliteit of organisatie van de arbeidsmarkt.

De samenwerking hiervoor werd vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 7 februari 1995 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake buitenlandse investeringen (Belgisch Staatsblad van 29 juni 1995). Dit akkoord creëerde ook een orgaan om deze samenwerking te concretiseren, namelijk de Verbindingscel. Binnen deze Verbindingscel wordt het hier bedoelde dossier opgevolgd en waar nodig worden concrete stappen afgesproken.

Op het vlak van de fiscale ondersteuning bij het aantrekken van buitenlandse investeringen biedt België een aantrekkelijk pakket van maatregelen inzake onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dit pakket behelst niet alleen maatregelen die kostenverlagend werken tijdens de O&O-fase (zoals het belastingkrediet en vrijstelling bedrijfsvoorheffing inzake O&O), maar ook belastingvoordelen in de fase van de commercialisatie van de intellectuele eigendom die op de O&O-fase volgt (aftrek voor innovatie-inkomsten).

2) Ik deel inderdaad uw mening volgens welke de komst van deze productie-eenheid enorme kansen biedt voor ons land om zijn positie inzake schone en slimme mobiliteit verder uit te bouwen. Om in te zetten op een duurzaam productieproces van hoogtechnologische producten in ons land werd het geheel van bovengenoemde fiscale maatregelen begin van dit jaar uitgebreid met een verhoogde investeringsaftrek voor nieuwe productiemiddelen van hoogtechnologische producten (een specialiteit van Tesla). Deze maatregel vervolledigde het pakket zodanig dat ook de productie van hoogtechnologische, nieuwe producten die in de O&O-fase werden ontwikkeld in België kan behouden blijven. De uitvoering van deze maatregel heeft echter nog geen groen licht gekregen van de Europese Commissie.

3) De regering doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze investering naar België te halen.